Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona przeciwpożarowa lasu na terenie RDLP – podsumowanie akcji bezpośredniej

Zakończyła się akcja bezpośrednia w ochronie przeciwpożarowej lasów na terenie RDLP w Zielonej Górze, prowadzona w okresie od 1 marca do 30 września 2023 r. W tym czasie przeprowadzono szereg działań, mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony lasów przed pożarami. Chociaż formalnie akcja dobiegła końca, nie oznacza to, że prace służb na rzecz ochrony lasów ustały.

Zrealizowane, kluczowe działania przeprowadzone przez leśników w ramach akcji przeciwpożarowej obejmowały:

 1. Prognozowanie zagrożenia, analizę ryzyka i współpracę z innymi instytucjami:
 • oznaczano stopień zagrożenia pożarowego lasów (SZPL) oraz przeprowadzano analizę ryzyka powstania i rozwoju pożarów lasu,
 • do właściwych terenowo komend Państwowej Straży Pożarnej i współpracujących służb oraz Punktów Alarmowo Dyspozycyjnych nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze (tzw. PAD) przekazano, zgodnie z obowiązującymi przepisami, SZPL określony dla danej strefy.
 1. Uruchamianie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych:
 • aktywowano niezbędne elementy systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego terenów leśnych, adekwatne do stwierdzonych zagrożeń,
 • prowadzono kampanię informacyjno-ostrzegawczą oraz działania edukacyjne (link), m.in. we współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi, zwracając szczególną uwagę na profilaktykę i ostrożność w lasach oraz przeciwdziałanie przerzutom ognia z gruntów nieleśnych.
 1. Przeglądy techniczne i konserwacyjne oraz cykl szkoleń:
 • przeprowadzono przeglądy i konserwacje punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych (m.in. zbiorniki naturalne oraz cieki wodne ze stanowiskami czerpania wody, źródła wody do celów przeciwpożarowych), celem zagwarantowania ich sprawnego i niezawodnego działania,
 • przeszkolono pełnomocników nadleśniczych ds. ochrony przeciwpożarowej, załogi obsługujące samochody patrolowo-gaśnicze oraz personel do obsady dostrzegalni pożarowych i PAD.
 1. Ochrona terenów szczególnie zagrożonych i inne działania:
 • zorganizowano ochronę obszarów szczególnie narażonych na pożary, uwzględniając doświadczenia z ostatnich lat i wykorzystując nowe techniki,
 • podjęto szereg innych działań, m.in. rozmieszczono tablice informacyjno-ostrzegawcze, przygotowano środki (sprzęt i materiały) do zwalczania pożarów oraz zabezpieczenia pożarzysk, w tym także załogowe i bezzałogowe statki powietrzne, wdrożono testowo/pilotażowo zautomatyzowany system detekcji pożarów lasu.

Wszystkie działania były prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz regulacjami obowiązującymi w Lasach Państwowych. W przypadku pożaru niezwłocznie podejmowano odpowiednie działania według ustalonej procedury, włączając w to w szczególności współpracę i współdziałanie z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojskowej Straży Pożarnej oraz wykorzystanie czarterowanego lotnictwa patrolowego i gaśniczego do zwalczania ognia. Leśnicy ściśle współpracowali z władzami lokalnymi, strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz i utrzymywali w pełnej sprawności systemy obserwacyjno-alarmowe oraz własne siły i środki dysponowane do pożarów lasu.

Niestety, nadal najczęstszą przyczyną pożarów jest podpalenie, nieostrożność korzystających z lasu oraz wypadki i awarie. W tym roku nie uchwycono osób dopuszczających się podpaleń, jednakże dzięki współpracy w szczególności z Policją i innymi służbami, leśnicy skutecznie ograniczyli to negatywne zjawisko – zakomunikował Wojciech Grochala, dyrektor RDLP w Zielonej Górze.

Niestety, w skali regionu, najwięcej zdarzeń leśnicy odnotowali w Nadleśnictwie Lipinki – łącznie 23 pożary. To tu, 16 stycznia br., miał także miejsce pierwszy pożar w tym roku, jak również największy, który wystąpił pół roku później, w wyniku czego ogień objął swoim zasięgiem obszar o powierzchni 2,74 ha. Natomiast w Nadleśnictwie Bytnica odnotowano jedynie 1 pożar. Przeciętnie, w każdym nadleśnictwie wystąpiło przeszło 9 pożarów, a średnia powierzchnia jednego wyniosła 0,15 ha (w porównaniu do 0,24 ha w roku 2022 to znacznie mniej).  Najbardziej palnym miesiącem okazał się czerwiec z 76 pożarami, głównie z powodu niskiej ilości opadów atmosferycznych, wynoszącej zaledwie 47 l/m2.

 

Zgodnie z analizami specjalisttów RDLP w Zielonej Górze ds. ochrony przeciwpożarowej, w porównaniu z rokiem 2022, w 2023 roku odnotowano o połowę mniej zdarzeń pożarowych, przy jednoczesnym 3-krotnym zmniejszeniu łącznej powierzchni objętej pożarami. Statystycznie, pożary najczęściej wybuchały w godzinach popołudniowych, ale zanotowano także kilka przypadków w nocy. W roku 2022, na terenach leśnych, dwudziestu nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze, łącznie wystąpiło 185 pożarów, a całkowita powierzchnia dotknięta pożarami wyniosła 26,95 ha.

„Dzięki ofiarnej pracy wszystkich zaangażowanych, w tym personelu obsługującego system obserwacyjno-alarmowy i samochody patrolowo-gaśnicze, pilotów Leśnej Bazy Lotniczej, nie odnotowaliśmy ani jednego dużego pożaru lasu – powyżej 10 ha, ani zdarzeń nadzwyczajnych, związanych ze zwalczaniem pożarów lasów w bieżącym roku" – poinformował Paweł Wcisło, Naczelnik Wydziału Obronności i Ochrony Mienia RDLP, który nadzorował koordynację działań oraz utrzymywał współpracę z sąsiednimi dyrekcjami regionalnymi LP oraz strukturami Państwowej Straży Pożarnej.

Dodatkowo, w ramach działań przygotowawczych na nadchodzący okres palności, planowane są następujące czynności:

 

 1. Analiza pożarów i ich przyczyn - przeprowadzona zostanie tzw. analiza geografii występowania pożarów w każdym nadleśnictwie oraz ich przyczyn w sezonach 2021 – 2023, na podstawie której zostaną podjęte działania mające na celu ograniczenie przyczyn i strat z tytułu pożarów w 2024 roku.
 2. Współpraca z OSP i PSP oraz działania informacyjno-ostrzegawcze – podsumowana zostanie współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz strukturami Państwowej Straży Pożarnej, a także zaplanowane będą działania informacyjno-ostrzegawcze, szczególnie na okres przedwiośnia 2024 roku.
 3. Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury przeciwpożarowej LP, wdrażanie nowych metod detekcji pożarów oraz sukcesywne doposażanie baz sprzętu przeciwpożarowego w nadleśnictwach, w środki przydatne do zwalczania i ograniczania skutków pożarów lasów.


Spalony las w leśnictwie Dąbrowa, w Nadleśnictwie Przytok/ fot. T. Sygit

Kontynuowana będzie ścisła współpraca z władzami lokalnymi oraz właściwymi terenowo jednostkami Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz prowadzone będą dalsze działania, mające na celu utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego terenów leśnych. 

Warto podkreślić, że wszystkie dotychczasowe działania miały na celu zapewnienie skutecznej ochrony naszych lasów oraz minimalizację ryzyka rozwoju pożarów. Dziękujemy wszystkim za dotychczasową współpracę, zaangażowanie w ochronie lasów i profesjonalizm w realizacji tych zadań.

Średnia (0 Głosy)