Archiwum aktualności Archiwum aktualności

28 milionów młodych drzewek trafi do zielonogórskich lasów

Jak co roku po zakończeniu zimy, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze rozpoczęto prace związane z odnowieniem lasu. W tym roku na terenie zielonogórskiej Dyrekcji Lasów Państwowych będzie wysadzonych ok. 28 milionów młodych drzewek. Będą to różne gatunki drzew, w zależności od miejsc, w których będą wsadzane: sosny, brzozy, dęby , buki, modrzewie, olsze, klony i w mniejszych ilościach inne gatunki.

Jak co roku po zakończeniu zimy, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze rozpoczęto prace związane z odnowieniem lasu.

Odnawianie lasu jest to proces wprowadzania  nowych pokoleń lasu w miejsce dotychczasowych drzewostanów usuniętych na skutek planowego użytkowania lub zniszczonych przez klęski żywiołowe np. pożar, wiatry, powódź.

Powierzchnia leśna pozbawiona drzewostanu na skutek użytkowania lub klęski żywiołowej jest odnawiana zgodnie z zapisami Ustawy o lasach w okresie do 5 lat. W warunkach naszej Dyrekcji najczęściej następuje to po 2 latach.
 
 
Nasadzenia prowadzone są także, w miejscach, gdzie drzewostan już rośnie, pod jego okapem, w monokulturach sosnowych wprowadzane są głównie gatunki liściaste, by wzbogacić biocenozę, zwiększyć różnorodność biologiczną a także wzbogacić strukturę – budowę pionową drzewostanu, wprowadzając drugie piętro drzewostanu.
W tym roku na terenie zielonogórskiej Dyrekcji Lasów Państwowych powierzchnia odnowień wyniesie 3 400 ha, co oznacza wysadzenie ok. 28 milionów młodych drzewek. Będą to różne gatunki drzew, w zależności od miejsc, w których będą wsadzane: sosny, brzozy, dęby , buki, modrzewie, olsze, klony i w mniejszych ilościach inne gatunki.
Będą sadzone na powierzchniach odnowieniowych zgodnie ze szczegółowym planem sporządzanym przez leśniczego. Plan ten uwzględnia wymagania siedliskowe poszczególnych gatunków (chodzi tu o rodzaj gleby, wilgotność, mikroklimat, wymagania świetlne), dynamikę wzrostu.
Skład gatunkowy uprawy, formy zmieszania gatunków, ilość sadzonek są tak określane, by sadzonki miały optymalne warunki rozwoju.
Gatunki liściaste są szczególnie chętnie zgryzane przez zwierzynę i dlatego często należy je dodatkowo ochraniać poprzez grodzenie.
 
 
 
Sadzonki do odnowień i zalesień produkowane są na szkółkach leśnych. Są to swoiste „fabryki sadzonek" Wyhodowane tam z nasion sadzonki, z reguły jedno i dwuletnie trafiają do nasadzeń w lesie.
 
 
Nasiona do produkcji sadzonek pochodzą z wyselekcjonowanych drzewostanów, rodzimego pochodzenia. W Siedlisku koło Nowej Soli znajduje się wyłuszczarnia nasion, gdzie uwalnia się z szyszek nasionka drzew iglastych, a także przechowuje nasiona różnych gatunków drzew.
 
 
 
Szkółki naszej dyrekcji zajmują się produkcją przede wszystkim rodzimych gatunków lasotwórczych, wysadzanych w lesie. Gatunki ozdobne występują w produkcji sporadycznie. Informację o nadmiarach sadzonek oferowanych do sprzedaży detalicznej można znaleźć na naszej stronie internetowej.
 
 
Przygotowała :Barbara Świder

Fot. z archiwum RDLP