Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Konferencja „Lasy Państwowe – szansa czy przeszkoda w rozwoju regionu”

ubiegłym roku samorządowe środowiska województwa lubuskiego poprzez lokalne czasopisma, a także swoje strony internetowe zaprezentowały opinie jakoby Lasy Państwowe były instytucją utrudniającą, czy wręcz uniemożliwiającą gospodarczy rozwój gmin. Katalog zgłaszanych pretensji obejmował szerokie spektrum spraw o podłożu ekonomicznym oraz związanych z możliwością przejmowania gruntów od Lasów Państwowych. Udzielane przez lokalne nadleśnictwa odpowiedzi, a także prezentowane przez kierownictwo RDLP w Zielonej Górze stanowiska opierające się o obowiązujące akty prawne, nie satysfakcjonowały samorządowców.

W ubiegłym roku samorządowe środowiska województwa lubuskiego poprzez lokalne czasopisma, a także swoje strony internetowe zaprezentowały opinie jakoby Lasy Państwowe były instytucją utrudniającą, czy wręcz uniemożliwiającą gospodarczy rozwój gmin. Katalog zgłaszanych pretensji obejmował szerokie spektrum spraw o podłożu ekonomicznym oraz związanych z możliwością przejmowania gruntów od Lasów Państwowych. Udzielane przez lokalne nadleśnictwa odpowiedzi, a także prezentowane przez kierownictwo RDLP w Zielonej Górze stanowiska opierające się o obowiązujące akty prawne, nie satysfakcjonowały samorządowców.

Minister Środowiska - doceniając rolę dialogu w życiu społecznym i gospodarczym a także rozumiejąc szczególne regionalne uwarunkowania wynikające z faktu zajmowania przez lasy blisko 50 % powierzchni - zainicjował organizację przez RDLP w Zielonej Górze konferencji tematycznej z udziałem zainteresowanych stron.

8 maja do Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego LP „Leśnik" w Łagowie Lubuskim przybyło kilkudziesięciu wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast zlokalizowanych w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
Stronę leśną reprezentowali: Dyrektor Generalny LP, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w Zielonej Górze oraz Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody. Z zaproszeń nie skorzystali regionalni parlamentarzyści oraz wojewódzkie władze rządowe oraz samorządowe.

Otwierający konferencję Leszek Banach – Dyrektor RDLP w Zielonej Górze - w swym wystąpieniu zdiagnozował przyczyny pojawienia się w województwie lubuskim samorządowych problemów oraz zaakcentował finansowe aspekty związane z ingerencjami w substancję przyrodniczą:

"Źródłem problemu jest wysoki poziom lesistości naszego regionu. Trzeba sobie zdawać sprawę, że tam, gdzie lasów jest 10% to one nie maja takiego znaczenia jak w gminach, gdzie lasów jest 60 czy 70%. Walorem naszej przestrzeni jest życie w regionie, gdzie mamy 50% lasów... Nie ma prawnej bariery, że lasów wyciąć nie można. Można, ale trzeba z tego tytułu ponieść określone koszty, ponieważ ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest restrykcyjna, każe przyszłemu inwestorowi się zastanowić, czy nie ma alternatywnych możliwości pozyskania gruntów...Musimy pamiętać, że Unia Europejska mocno myśli o środowisku".

Wystąpienie Adama Wasiaka – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych prezentujące całokształt funkcjonowania polskich Lasów Państwowych, przybliżyło samorządowcom przede wszystkim znaczenie leśnictwa dla gospodarki:

"Lasy Państwowe odgrywają istotne znaczenie dla krajowego rynku pracy. Generują ponad 400 tys. miejsc pracy w większości w małych lokalnych środowiskach. Drewno i jego przetwórstwo stymuluje wytworzenie ok. 8% produktu krajowego brutto".

Janusz Zaleski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwa Środowiska, Główny Konserwator Przyrody zaawizował możliwości zmian w Ustawie o lasach, zmian wychodzących naprzeciw niektórym oczekiwaniom samorządowców:

"Być może należałoby w ustawie o lasach zawrzeć przepisy, które by w pewnym stopniu uelastyczniały gospodarkę gruntami Lasów Państwowych. Chodziłoby o przejmowanie przez samorządy lasów położonych na terenie miast, gdzie gospodarka leśna jest niemożliwa lub bardzo utrudniona. Przygotowywane dwa, trzy lata temu projekty spotkały się z poparciem samorządów, organizacje ekologiczne patrzyły na te projekty sceptycznie. Projekty nie dotarły do sejmu. Dzisiaj, pracując nad nowelizacją Ustawy o lasach, myślimy o wprowadzeniu tego wątku do rozwiązań legislacyjnych".

Wystąpienia samorządowców zainaugurował Wadim Tyszkiewicz – Prezydent Nowej Soli, przewodniczący Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego.
Dostrzegając uwarunkowania prawne podejmowanych przez leśników działań, nie krył rozgoryczenia z powodu nieobecności na konferencji choćby jednego przedstawiciela władzy ustawodawczej:

"Gminy mają problem z relacjami z Lasami Państwowymi. Lasy Państwowe może i kierują się dobrymi intencjami, postępują zgodnie z obowiązującym prawem, ale do konfliktów dochodzi… Dzisiejsze spotkanie ma służyć temu, abyśmy poszukali dróg wyjścia. Bardzo się cieszymy, że ten nasz głos znalazł odzew w Warszawie. Szkoda jednak, że nie przyjechali nasi (lubuscy) parlamentarzyści. Nasze chęci nie wystarczą, trzeba zmienić prawo, abyśmy mogli lepiej funkcjonować".

Kurtuazyjne pod naszym adresem słowa Sebastiana Ciemnoczołowskiego – burmistrza Gminy Kargowa, zakończone były konkretnymi oczekiwaniami:

"W ramach możliwości ustawowych i na co pozwala prawo z Lasami Państwowymi współpracuje się dobrze. Nam chodzi o takie zmiany, które umożliwią min. rozwój turystyki, chcemy, aby dostęp do miejsc atrakcyjnych turystycznie był bardziej zliberalizowany dla samorządów w postaci komunalizacji czy łatwiejszego sposobu kupna ziemi przez inwestorów".

Podczas konferencji głos zabierali także: Leszek Olgrzymek - wójt Bytnicy, Waldemar Górczyński - wójt Pszczewa, Ryszard Stanulewicz - burmistrz Torzymia, Dariusz Jarociński - wójt Maszewa, Janusz Kubicki - prezydent Zielonej Góry. Wszyscy oni - przedstawiając swoje problemy i doświadczenia ze współpracy z Lasami Państwowymi - podkreślali, że wszędzie tam, gdzie możliwe jest elastyczne podejście do problemów, dostrzegali dobrą wolę leśników. Niestety, większość ich pretensji związana była z kwestiami finansowymi. W sprawach takich Lasy Państwowe jako zarządzające majątkiem Skarbu Państwa są pryncypialne i nie mogą narażać tego majątku na uszczuplenia bez wyraźnych prerogatyw. Okazją na zmiany, może być min. planowana w najbliższym czasie, nowelizacja Ustawy o lasach.

Leszek Banach w rozmowie z dziennikarzami prasowymi Piotrem Maksymczakiem oraz Arturem Łukasiewiczem.


Tekst i foto: Janusz Zawada