Konferencja SITLiD - "Nauka a problemy współczesnego leśnictwa"

W dniach 03.-04.11.2011 r. w Łagowie odbyła się - zorganizowana przez zielonogórski oddział Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze - konferencja naukowa pn. ,,Nauka a problemy współczesnego leśnictwa”.

W dniach 03.-04.11.2011 r. w Łagowie odbyła się - zorganizowana przez zielonogórski oddział Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze - konferencja naukowa pn. ,,Nauka a problemy współczesnego leśnictwa". Tematyka konferencji skierowana była głównie do członków kół stowarzyszenia w jednostkach organizacyjnych RDLP w Zielonej Górze. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło jednak lokalnych przedstawicieli przemysłu drzewnego oraz zakładów usług leśnych. Zarząd Główny SITLiD reprezentował wieloletni Sekretarz Generalny Stowarzyszenia, Pan Andrzej Nowakowski. Audytorium uzupełnili przedstawiciele świata nauki (UP w Poznaniu, SGGW w Warszawie, Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Zielonogórski) oraz goście z sąsiednich oddziałów stowarzyszenia ze Szczecina, Poznania czy Wrocławia.

Ideą konferencji było przedstawienie obszarów leśnictwa, w których w sposób mniej lub bardziej widoczny dochodzi do adaptacji najnowszych osiągnięć nauki. W referacie wprowadzającym dr inż. Ryszard Kapuściński – Prezes Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody przedstawił swoje spostrzeżenia dotyczące dziedzin, w których relacje nauki z praktyką leśną wyglądają niezadowalająco bądź nie zachodzą wcale. W bloku referatowym poświęconym sferze produkcyjnej leśnictwa w wystąpieniu Pani dr hab. Wiesławy Ł. Nowackiej przedstawiono praktyczne przykłady postępu w dziedzinie ergonomii prac leśnych. Dr inż. Krzysztof Jodłowski z IBL oraz dr inż. Józef Grodecki z UP w Poznaniu przedstawili z kolei zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty usługowego wykonawstwa zadań gospodarczych z zastosowaniem maszyn wielooperacyjnych.

Obszarem leśnictwa, w którym najwyraźniej widoczna jest adaptacja najnowszych osiągnięć nauki poprzez wdrażanie najnowszych technologii geomatycznych, telemetrycznych i  teleinformatycznych jest urządzanie lasu. Wystąpienia dr inż. Pawła Strzelińskiego z UP w Poznaniu (nowatorskie sposoby pobierania informacji o lesie), Dyrektora BULiGL w Brzegu, Janusza Bańkowskiego (studium optymalizacji sieci infrastruktury drogowej) oraz Radomira Bałazego z LKP Sudety Zachodnie (wykorzystanie nowoczesnych technologii geomatycznych) uzmysłowiły uczestnikom konferencji, że w tych przestrzeniach funkcjonalnych transfer nauki do leśnictwa przebiega bardzo dynamicznie. Szczególną uwagę zwróciło wystąpienie Pana Radomira Bałazego, w którym w niezwykle atrakcyjny sposób - na przykładzie inwentaryzacji dróg metodą MMS czy wykorzystania technologii geomatycznej Lidar – przedstawił możliwości praktycznego wykorzystania osiągnieć nauki. Z treści referatu słuchacze z pewnością zapamiętali, że to właśnie leśnictwo przoduje obecnie w Polsce we wdrażaniu i  praktycznym wykorzystywaniu tych technologii. Autor wystąpienia zwrócił jednak uwagę, by wszystkie nowoczesne narzędzia, zdolne kreować wirtualną rzeczywistość alternatywną, nie zastąpiły leśnikom bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

Blok poświęcony adaptacji osiągnięć teleinformatycznych w leśnictwie uzupełnił referat Pana Pawła Szeteli z RDLP w Zielonej Górze, który w przystępny sposób zaprezentował - jak się okazało nie do końca oczywiste - zmiany funkcjonowania organizacji, jaką są Lasy Państwowe, a które wywołane są szybkim rozwojem i  wdrażaniem do praktyki administracyjnej najnowszych technologii teleinformatycznych (telefonia komórkowa, komputery, rejestratory, SILP, WAN, hurtownia danych), bez których dzisiaj nikt z nas nie wyobraża sobie wykonywania codziennych obowiązków.

Drugi dzień konferencji miał na celu zaprezentowanie osiągnięć i transferu nauki leśnej w przestrzeni przyrodniczo-hodowlanej. Część referatową rozpoczął wykład prof. dr hab. Jacka Oleksyna z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, w którym przedstawił uczestnikom konferencji wpływ zmienności cech roślin na otaczające środowisko. Wątpliwości dotyczące granic zasięgu świerka,  w świetle najnowszych badań genetycznych, rozwiał wykład prof. dr hab. Andrzeja Lewandowskiego z Instytutu Dendrologii PAN.

Możliwości hodowli buka w lasach zarządzanych przez RDLP w Zielonej Górze w kontekście jego wymagań siedliskowych zaprezentował prof. dr hab. Władysław Barzdajn z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. O cyklach sukcesyjnych, fitosocjologii, zmienności i możliwościach adaptacyjnych ważniejszych gatunków dębów europejskich opowiedział z kolei dr hab. Władysław Danielewicz z UP w Poznaniu.

Referatową część konferencji zakończyło wystąpienie dr inż. Pawła Rutkowskiego z UP w Poznaniu, w którym przedstawił on problemy dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenach leśnych objętych europejską siecią Natura 2000. 

Konferencja spełniła oczekiwania większości uczestników - o czym świadczy chociażby wysoka frekwencja podczas każdego wykładu i ożywione dyskusje w przerwach między wystąpieniami. Złożyły się na to między innymi takie czynniki jak miejsce, dobór poruszanych zagadnień czy obsada i merytoryczny poziom prelegentów. W zgodnej opinii uczestników wydarzenie to w godny sposób uhonorowało ogłoszony przez ONZ Międzynarodowy Rok Lasów oraz 60 lat funkcjonowania struktur SITLiD.         

                     

Jacek Śliwiński