Modernizacja dojazdu pożarowego.

Obszar 20. nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze należy do I najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego. Od wielu lat inwestycje w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasów współfinansowane są ze środków zewnętrznych Unii Europejskiej: PHARE CBC, Interreg IIIA, PROW 2007-2013 oraz środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze.

 

We wrześniu br. zakończono z sukcesem kolejną inwestycję wspomagającą ochronę lasów RDLP w Zielonej Górze przed pożarami. Była to modernizacja dojazdu pożarowego „Budka 105" w Nadleśnictwie Bytnica współfinansowana ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

16 września 2011r. dokonano oficjalnego odbioru tej inwestycji w obecności przedstawicieli Nadleśnictwa Bytnica, RDLP w Zielonej Górze oraz  Wykonawcy firmy Hydrobiel z Żar.
Wartość projektu to 3,5 mln zł. Dofinansowanie NFOSiGW - 1,75 mln zł. Pozostały wkład własny stanowiły środki Lasów Państwowych.
 
 
W Nadleśnictwie Bytnica wyznaczono 32 drogi, które docelowo mają spełniać wymogi normy dojazdu pożarowego. W pierwszej kolejności do modernizacji wytypowana została droga nr 27 – „Budka 105" o długości 8,55 km.
 
 
Podstawowe parametry zmodernizowanej drogi to:
-       nawierzchnia o nośności co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton
-       promienie zewnętrzne łuków o długości co najmniej 11m
-       odstęp pomiędzy koronami drzew o szerokości co najmniej 6m, zachowany do wysokości 4m od nawierzchni jezdni
-       jezdnia o szerokości co najmniej 3m
-       mijanki o szerokości co najmniej 3m i długości 23m, położone w odległości nie większej niż 300m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widoczności.
Przyjęte rozwiązania są zgodne z wiedzą leśną oraz branżowymi instrukcjami i przepisami. Spełniają wymogi dotyczące dróg leśnych regulowane przez Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.
 
 
Spodziewany efekt ekologiczny przedsięwzięcia to:
-     krótszy czas dojazdu jednostek ratowniczych i potrzebnego sprzętu do terenów leśnych objętych pożarem,
-      zmniejszenie powierzchni pożaru, sprawniejsze zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia,
-       zmniejszenie kosztów odnowienia powierzchni zniszczonych w wyniku pożaru,
-       zmniejszenie emisji tlenków węgla do atmosfery,
-       obniżenie kosztów akcji gaśniczych,
-       zwiększenie bezpieczeństwa naziemnych akcji gaśniczych,
-       lepsze udostępnienie kompleksu leśnego na potrzeby działań związanych z prowadzeniem zadań związanych z ochroną, hodowlą i użytkowaniem lasu.
 
fot. Anna Niemiec