Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Sprzedaż drewna w Lasach Państwowych

W przyszłym roku do sprzedaży trafi 38,5 mln m³ drewna

    Z tego pula surowca dla przemysłu drzewnego wyniesie  około 31,7 mln m³. To prawie o 700 tys. m³ więcej niż rok wcześniej. LP zwiększają pozyskanie drewna od dawna  - od 1990 r. wzrosło ono ponad dwukrotnie i wciąż stabilnie rośnie co roku o kilkaset tysięcy metrów sześciennych.

Przedsiębiorcy będą mogli kupować drewno w jednej procedurze, składającej się z dwóch etapów:

- sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym (PLD) z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna, tj. dla klientów, którzy dokonywali już zakupu drewna w LP;

- aukcjach systemowej w aplikacji E-drewno dla wszystkich klientów, także nowych firm na rynku.

    Na podstawie wyników obydwu etapów zostanie zawarta jedna roczna umowa sprzedaży.

    Zmiany wprowadzone do zasad sprzedaży na 2016 rok są wynikiem analiz postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców, uwzględniają zalecenia pokontrolne NIK oraz wymogi wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

    Wspomniane wyżej procedury dotyczą sprzedaży hurtowej surowca dla przemysłu. Tak samo jak w latach poprzednich, na odrębnych zasadach będzie odbywała się detaliczna sprzedaż drewna na opał (cennik ustala każdy nadleśniczy). Pula drewna dla odbiorców detalicznych wyniesie 6,2 mln m3. Zakupy odbywają się bezpośrednio w nadleśnictwie.

    Lasy Państwowe są największym dostawcą drewna na polski rynek. Surowiec pozyskiwany polskich lasach prawie w całości trafia do polskich przedsiębiorstw.  Dzięki temu, że drewno jest sprzedawane przez jedną, państwową instytucję przemysł drzewny ma dobre warunki do rozwoju.  W wielu krajach UE, gdzie jest dużo lasów prywatnych,  handel drewnem mocno zależy od cykli koniunkturalnych.

    Lasy Państwowe opierają się na  10-letnich planach urządzenia lasu. Rokrocznie starają się pozyskiwać 1/10 drewna z owego planu. Przemysł drzewny wie jaka w danym roku mniej więcej będzie podaż surowca i to w perspektywie wieloletniej – nigdzie indziej rynek drzewny nie ma takiej stabilności i przewidywalności.

    Polska jest 10. największym producentem i 4. eksporterem mebli na świecie. Przemysł drzewny sprzedaje za granicę wyroby o wartości ok. 45 mld zł rocznie, co stanowi 10 proc. całego polskiego eksportu. Sektor leśno-drzewny wypracowuje ok. 2 proc. PKB. Nie tylko daje pracę setkom tysięcy osób, lecz także jest motorem inwestycji i rozwoju innowacyjnych technologii. Od początku transformacji przyciągnął też zagraniczny kapitał o wartości ponad 30 mld zł. Wśród prywatnych przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego są i wielkie koncerny z udziałem obcego kapitału, i duże oraz średnie rodzime spółki, ale 9 na 10 podmiotów w branży to małe zakłady, zatrudniające mniej niż 10 osób.

    Pozytywne tendencje wzrostowe widoczne są również na rynku lokalnym. W ostatnich 35 latach bowiem na terenie RDLP w Zielonej Górze zauważyć można wyraźne zwiększenie ilości pozyskiwanego drewna. W latach 90-tych ubiegłego wieku było to ok. 1 mln m3 – obecnie wielkość ta oscyluje wokół 2 mln m3. Mimo iż ilości te mogą robić wrażenie, dzieje się to bez szkody dla środowiska i zasobów przyrodniczych. Jednym słowem – więcej drewna w lesie pozostaje, niż jest z niego pobierane. Lasów natomiast przybywa i zwiększa się zapas „drewna na pniu". Pozwala na to prowadzona od lat racjonalna i zrównoważona gospodarka leśna, stałe powiększanie powierzchni leśnej oraz rosnący średni wiek drzewostanów i związane z tym zwiększające się zasoby drewna zmagazynowane w naszych drzewostanach.

       

    Niezwykle istotny jest fakt,  że pozyskujemy jedynie ok. 50 % przyrostu rocznego (3,5m3/ha), podczas gdy w tym samym czasie przyrasta ok. 7,0 m3/ha drewna.

    Wykorzystując naturalne możliwości wynikające z przyrostu bieżącego, RDLP w Zielonej Górze zwiększa corocznie wielkości pozyskania drewna. Proces ten odbywa się jednak w sposób kontrolowany, w ilościach dokładnie określonych w dziesięcioletnich planach urządzenia lasu. Pozwala to zachować swoistą równowagę pomiędzy rosnącym popytem a podażą drewna. 

    Drewno pozyskiwane w RDLP sprzedawane jest do ok. 330 firm i trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem i uszlachetnianiem tego surowca. Wśród regionalnych firm kupujących największe ilości drewna znajdują się trzy zakłady: Kronopol, Stelmet oraz Homanit. W 2014 roku firmy te kupiły łącznie ok. 950 tys. m3 pochodzącego z terenu RDLP w Zielonej Górze. Szczególnym - społecznie istotnym, zbiorowym odbiorcą drewna opałowego jest corocznie lokalna ludność, która na rynku detalicznym dokonuje zakupów rzędu 200 tys. m3.

    Leśnictwo stanowi bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego regionu. Przemysł drzewny na terenie województwa lubuskiego rozwija się w dynamicznym tempie i charakteryzuje się stałym wzrostem popytu na surowiec drzewny. Dla przykładu – produkcja sprzedana wyrobów z drewna w roku 2013 wyniosła aż 22 proc. produkcji sprzedanej ogółem w województwie lubuskim. Rozwój branż opartych na surowcach naturalnych miejscowych (w tym – na drewnie) został zresztą uznany za czynnik kluczowy w strategii rozwoju województwa lubuskiego.

    Lasy Państwowe od ponad 90 lat gospodarują wspólnym narodowym bogactwem – lasami. Przez ten czas nadrzędną misją organizacji była i jest w  dalszym ciągu działalność prowadzona w sposób odpowiedzialny, profesjonalny i otwarty. Celem leśników od zawsze było gwarantowanie trwałości lasów, powiększanie i ochrona zasobów przyrodniczych oraz realizacja funkcji lasu w zgodzie z rozbieżnymi przecież oczekiwaniami społeczeństwa i gospodarki. Cele te nigdy nie ulegną zmianie.