Asset Publisher Asset Publisher

Mamy plany na lasy!

Las tworzy swoją potęgę konsekwentnie i powoli. Aby móc podziwiać piękno lasu, trzeba zaplanować jego rozwój - potocznie pisząc "urządzić las". Zatem zachęcamy do udziału w ważnych dla wszystkich konsultacjach tzw. NTG.

Co to jest Plan Urządzenia Lasu?

Plan Urządzenia Lasu, tzw. PUL, to „pigułka wiedzy leśnej” będąca podstawowym dokumentem gospodarki leśnej, opracowywana na okres dziesięciu lat dla lasów stanowiących własność skarbu Państwa, np. nadleśnictwa. Sporządzenie PUL trwa około dwóch lat, następnie dokument ten zatwierdzany jest przez Ministra Środowiska. Oczywiście w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych stanem lasu, może być opracowany na okres krótszy niż 10 lat. W przypadku lasów prywatnych opracowywany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu (UPUL).

Co się dzieje w okresie przygotowawczym PUL?

W trakcie sporządzania PUL, realizowane są prace terenowe, podczas których taksatorzy – czyli osoby zajmujące się grupą czynności prac inwentaryzacyjnych, zajmują się  m.in. określeniem wskazań gospodarczych dla danego obszaru leśnego, pomiarami i opracowaniem kartograficznych wyników wykonywanej taksacji. Wynikami tych prac są mapy przeglądowe - zawierające opisy drzewostanów, typów siedliskowych, obszarów chronionych i funkcji lasu oraz mapy gospodarcze i sytuacyjne. Następnie, w ramach konsultacji społecznych odbywają się narady, podczas których zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia oraz ewentualne poprawki do PUL.

Czy to oznacza, że w każdym nadleśnictwie powstaje PUL?

Tak! Warto podkreślić, że jednym z etapów prac przygotowawczych są istotne dla nas wszystkich konsultacje społeczne, nazywane Naradą Techniczno-Gospodarczą (NTG). Przygotowania PUL, w niektórych nadleśnictwach zielonogórskiej dyrekcji, właśnie dobiegają końca. W tym roku, nastąpi finał PUL w nadleśnictwach: Lipinki, Sulechów i Wymiarki.

Kiedy odbędzie się NTG w nadleśnictwach?

Prezentacje wyników prac i założeń planistycznych odbędą się:

- w Nadleśnictwie Lipinki 10 października 2019 r. o godz. 8:00 w siedzibie nadleśnictwa (ul. Budowlanych 21  w Żarach),

- w Nadleśnictwie Sulechów 11 października 2019 r. o godz. 8:00 w siedzibie nadleśnictwa (ul. Bankowa 2 w Sulechowie),

- w Nadleśnictwie Wymiarki 29 października 2019 r. o godz. 8:30 w siedzibie nadleśnictwa (ul. Łąkowa 1 w Wymiarkach).

Jaki jest program NTG i jak długo potrwa?

1. Ocena gospodarki ubiegłego okresu gospodarczego      
- referat nadleśniczego,        
- koreferat wykonawcy PUL oraz Zespołu Ochrony Lasu,
- wyniki monitoringu oddziaływania PUL na środowisko.
2. Końcowe ustalenia w sprawie organizacji prac urządzeniowych tworzonego projektu planu:
- rozstrzygnięcia w zakresie sposobu rozwiązania problemu rozbieżności ewidencyjnych,
- zatwierdzenie projektu zmian podziału powierzchniowego,       
- przyjęcie wielkości zasobów drzewnych ustalonej metodą próbnych powierzchni kołowych, - przyjęcie powierzchni drzewostanów do przebudowy,          
- przyjęcie etatów cięć użytkowania rębnego i przedrębnego,       
- przyjęcie zadań z zakresu ochrony i hodowli lasu,          
- program ochrony przyrody,           
- główne wnioski prognozy oddziaływania na środowisko projektu PUL,            
- plan ochrony przeciwpożarowej,   
- program edukacji leśnej społeczeństwa,   
- inne specyficzne dla nadleśnictwa zagadnienia.

Orientacyjny czas trwania posiedzenia to 6-7 godzin.
Dane kontaktowe do poszczególnych nadleśnictw (tel., e-mail), w których odbędą się Narady Techniczno-Gospodarcze, znajdują się na stronach interentowych danej jednostki organizacyjnej LP, a także zostały zamieszczone w serwisie społecznościowym RDLP (@RDLPzielonagora).
Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Naradzie Techniczno-Gospodarczej - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Zielonogórscy leśnicy podczas rozmowy na temat PUL w Radio Zachód - dostęp do rozmowy z ekspertami -> link (fot. Ewelina Fabiańczyk)

Dlaczego warto uczestniczyć w NTG?

Chcąc dowiedzieć się czy w obszarze nadleśnictwa, np. czy zwiększy się powierzchnia lasów, gdzie powstanie droga usprawniająca komunikację w razie pożaru albo jakie w nadchodzącym dziesięcioleciu planowane są przez leśników projekty dotyczące udostępniania lasu - warto przyjść na Naradę Techniczno-Gospodarczą w wyznaczonym terminie w danym nadleśnictwie.
W trakcie obrad, zainteresowane osoby mają prawo do formułowania uwag i składania wniosków dotyczących omawianych tematów. Ponadto, po zakończeniu posiedzeń zostaną sporządzone protokoły, które zostaną wyłożone w siedzibie RDLP w Zielonej Górze oraz upublicznione na stronie internetowej BIP RDLP w Zielonej Górze. Do protokołu można będzie składać uwagi i wnioski w okresie 21 dni od momentu podania ich treści do publicznej wiadomości.

Gdzie można znaleźć przydatne informacje na temat naszych lasów?

Planując bliżej poznać lasy w poszczególnym regionie, warto zapoznać się bazą danych pn. Bank Danych o Lasach (BDL) - to portal internetowy oparty na wieloletniej pracy i wiedzy leśników oraz taksatorów. Zachęcamy również do pobrania na telefon bezpłatnej aplikacji BDL - na pewno będzie przydatna w lesie.
Natomiast, szukając konkretnych informacji na temat tego czy dane nadleśnictwo w Polsce tworzy aktualnie PUL dla swojego obszaru, warto sprawdzić stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych (BIP LP) - to tu, w odpowiedniej dla danego regionu zakładce pn. "Plan Urządzania Lasu" są publikowane bieżące informacje związane z opisanym zagadnieniem.


Zapraszając do udziału w spotkaniu, zachęcamy także do obejrzenia filmu pt. „Plan na las”, który w skrócie wyjaśnia Plan Urządzenia Lasu, stanowiący w rzeczywistości obszerny elaborat wiedzy leśnej dla danego nadleśnictwa.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)