Asset Publisher Asset Publisher

Mamy plany na lasy - zapraszamy na posiedzenia KZP i NTG

Las tworzy swoją potęgę konsekwentnie i powoli. Aby móc podziwiać piękno lasu, trzeba zaplanować jego rozwój - potocznie pisząc "urządzić las". Zatem zachęcamy do udziału w ważnych dla wszystkich konsultacjach tzw. NTG.

Celem naszej pracy jest zrównoważona gospodarka leśna, ochrona lasów przed różnymi zagrożeniami, dbałość o różnorodność biologiczną oraz zwiększanie powierzchni i zasobności lasów, a także zaspokojeniem polskich firm i rodzin na drewno i udostępnianie lasów dla wszystkich.

Co to jest Plan Urządzenia Lasu?

Plan Urządzenia Lasu, tzw. PUL, to „pigułka wiedzy leśnej” będąca podstawowym dokumentem gospodarki leśnej, opracowywana na okres dziesięciu lat dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, np. nadleśnictwa. Sporządzenie PUL trwa około dwóch lat, następnie dokument ten zatwierdzany jest przez Ministra Środowiska. Oczywiście w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych stanem lasu, może być opracowany na okres krótszy niż 10 lat. W przypadku lasów prywatnych opracowywany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu (UPUL).

Co się dzieje w okresie przygotowawczym PUL?

W trakcie sporządzania PUL realizowane są prace terenowe, podczas których taksatorzy – czyli osoby zajmujące się grupą czynności prac inwentaryzacyjnych, zajmują się  m.in. określeniem wskazań gospodarczych dla danego obszaru leśnego, pomiarami i opracowaniem kartograficznych wyników wykonywanej taksacji. Wynikami tych prac są mapy przeglądowe - zawierające opisy drzewostanów, typów siedliskowych, obszarów chronionych i funkcji lasu oraz mapy gospodarcze i sytuacyjne. Następnie, w ramach konsultacji społecznych odbywają się narady, podczas których zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia oraz ewentualne poprawki do PUL.

W trakcie sporządzania Planu Urządzenia Lasu realizowane są prace terenowe w wyniku których, w późniejszym czasie są określane wskazania gospodarcze dla danego obszaru leśnego.

Czy to oznacza, że w każdym nadleśnictwie powstaje PUL?

Tak! Warto podkreślić, że jednym z etapów prac przygotowawczych są istotne dla nas wszystkich konsultacje społeczne, tzw. Komisje Założeń Planu (KZP) – obejmujące prace przygotowawcze, a także (w kolejnym etapie opracowania PUL) Narady Techniczno-Gospodarcze (NTG), podczas których prezentowane są wyniki prac.    
KZP, w roku bieżącym odbędą się w Nadleśnictwach: Cybinka, Torzym i Sława Śląska. Celem spotkań będzie omówienie i ustalanie m.in. kluczowych założeń, dotyczących zarządzania lasami oraz planów działalności leśnej. KZP służą także identyfikacji głównych celów i priorytetów dla danego obszaru leśnego – ustalane są najistotniejsze aspekty zarządzania lasami z punktu widzenia ochrony środowiska, gospodarki leśnej i kwestie społeczne. Komisje Złożeń Planu często angażują różnych interesariuszy, w tym przedstawicieli samorządów i lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych, naukowców i innych. Dzięki temu realne jest zapewnienie różnorodnych spojrzeń na zarządzanie lasami i uwzględnienie różnych perspektyw.

Również w tym roku, w Nadleśnictwie Wolsztyn zbliża się koniec prac związanych z przygotowaniem PUL. Finał prac, w formie prezentacji wyników i założeń planistycznych zostanie przedstawiony podczas Narady Techniczno-Gospodarczej, zaplanowanej pod koniec października.

Ważne terminy:

  • KZP odbędzie się w:

- Nadleśnictwie Cybinka we wtorek 17 października 2023 r., o godz. 900 
(ul. Dąbrowskiego 43, 69-108 Cybinka),
- Nadleśnictwie Torzym w środę 18 października 2023 r., o godz. 900 
(ul. Wodna 1, 66-235 Torzym),
- Nadleśnictwie Sława Śląsk we wtorek 24 października 2023 r., o godz. 900
(ul. Franciszka Niewidziajły 1A, 67-410 Sława),

  • NTG w Nadleśnictwie Wolsztyn zostało zaplanowane w środę 25 października 2023 r. i rozpocznie się o godz. 800 w siedzibie jednostki (ul. Bohaterów Bielnika 29, 64-200 Wolsztyn).

Jaki jest program NTG i jak długo potrwa?

1. Ocena gospodarki ubiegłego okresu gospodarczego: 
- referat nadleśniczego,        
- koreferat wykonawcy PUL oraz Zespołu Ochrony Lasu,
- wyniki monitoringu oddziaływania PUL na środowisko.
2. Końcowe ustalenia w sprawie organizacji prac urządzeniowych tworzonego projektu planu:
- rozstrzygnięcia w zakresie sposobu rozwiązania problemu rozbieżności ewidencyjnych,
- zatwierdzenie projektu zmian podziału powierzchniowego,       
- przyjęcie wielkości zasobów drzewnych ustalonej metodą próbnych powierzchni kołowych,
- przyjęcie powierzchni drzewostanów do przebudowy,          
- przyjęcie etatów cięć użytkowania rębnego i przedrębnego,       
- przyjęcie zadań z zakresu ochrony i hodowli lasu,          
- program ochrony przyrody,           
- główne wnioski prognozy oddziaływania na środowisko projektu PUL,            
- plan ochrony przeciwpożarowej,   
- program edukacji leśnej społeczeństwa,   
- pozostałe zagadnienia, specyficzne dla nadleśnictwa.
*Orientacyjny czas trwania posiedzenia to 6-7 godzin.       

Ze względów organizacyjnych, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie w poszczególnych jednostkach LP uczestnictwa w Komisjach Założeń Planu i Naradzie Techniczno-Gospodarczej – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dane kontaktowe do poszczególnych nadleśnictw (tel., e-mail), w siedzibach których odbędą się spotkania (NTG lub KZP), znajdują się na stronach internetowych danej jednostki organizacyjnej LP, a także na stronie RDLP w Zielonej Górze – w zakładce „kontakt” (link).

Zielonogórscy leśnicy podczas rozmowy na temat PUL w Radio Zachód - dostęp do rozmowy z ekspertami (link)

Dlaczego warto uczestniczyć w NTG?

Chcąc dowiedzieć się czy w obszarze nadleśnictwa, np. czy zwiększy się powierzchnia lasów, gdzie powstanie droga usprawniająca komunikację w razie pożaru albo jakie w nadchodzącym dziesięcioleciu planowane są przez leśników projekty dotyczące udostępniania lasu - warto przyjść na Naradę Techniczno-Gospodarczą w wyznaczonym terminie w danym nadleśnictwie.
W trakcie obrad, zainteresowane osoby mają prawo do formułowania uwag i składania wniosków dotyczących omawianych tematów. Ponadto, po zakończeniu posiedzeń zostaną sporządzone protokoły, które zostaną wyłożone w siedzibie RDLP w Zielonej Górze oraz upublicznione na stronie internetowej
BIP RDLP w Zielonej Górze. Do protokołu można będzie składać uwagi i wnioski w okresie 21 dni od momentu podania ich treści do publicznej wiadomości.

Gdzie można znaleźć przydatne informacje na temat naszych lasów?

Chcąc bliżej poznać lasy w poszczególnym regionie, warto zapoznać się bazą danych pn. Bank Danych o Lasach (BDL) - to portal internetowy oparty na wieloletniej pracy i wiedzy leśników oraz taksatorów. Zachęcamy również do pobrania na telefon bezpłatnej aplikacji BDL - na pewno będzie przydatna w lesie. Przydatnym źródłem informacji na temat zielonogórskich lasów, w tym funkcjonalna wyszukiwarka lokalizacji nadleśnictw i leśnictw, jest także serwis udostępniania informacji o lasach RDLP w Zielonej Górze (link), na którym znajdują się panele prezentujące dane z poszczególnych zakresów tematycznych.

Natomiast, szukając konkretnych informacji na temat tego, czy dane nadleśnictwo w Polsce tworzy aktualnie PUL dla swojego obszaru, warto sprawdzić stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych (BIP LP) - to tu, w odpowiedniej dla danego regionu zakładce pn. "Plan Urządzania Lasu" są publikowane bieżące informacje związane
z opisanym zagadnieniem.

Zapraszając do udziału w spotkaniu, zachęcamy także do obejrzenia filmu pt. „Plan na las”, który w skrócie wyjaśnia Plan Urządzenia Lasu, stanowiący w rzeczywistości obszerny elaborat wiedzy leśnej dla danego nadleśnictwa.

Durchschnitt (0 Stimmen)