Asset Publisher Asset Publisher

Derogacja – konsultacje społeczne

Dodał: Piotr Gryglicki Dodano: Cz, 06 mar 2014 09:34

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konsultacji społecznej na temat konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikiem sosnowcem.

Fot. J.Wiler

FSC – Forest Stewardship Council A.C. jest organizacją promującą odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną.
Posiadacze certyfikatu FSC muszą spełnić szereg warunków i kryteriów, które w przypadku zarządców i właścicieli lasów w Polsce  zapisane są w Tymczasowym Krajowym Standardzie Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce. Wypełnienie warunków określonych Standardem kontrolowane jest podczas corocznych audytów. Certyfikat przyznaje się na 5 lat. 
RDLP w Zielonej Górze posiada certyfikat FSC od 2001r. 
Jednym z elementów ww. standardu jest stosowanie i prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie stosowania środków ochrony roślin. FSC określiła listę substancji aktywnych (FSC-GUI-30-001 V2-0), których nieuzgodnione zastosowanie skutkuje odebraniem lub zawieszeniem certyfikatu. Na liście tej znajduje się m.in. substancja aktywna o nazwie diflubenzuron, która wchodzi w skład środka ochrony roślin Dimilin 480 SC. 
W przypadku konieczności użycia takiego środka ochrony roślin przez posiadacza certyfikatu FSC musi on ubiegać się o specjalną derogację, zgodnie z procedurą opisaną w dokumencie FSC-PRO-01-004 (wersja 2-2), której elementem są m.in. konsultacje społeczne.
Konieczność ogłoszenia konsultacji społecznych w tej sprawie wynika z przepisów Polityki Pestycydowej Międzynarodowej Organizacji Forest Stewardship Council A.C.  (FSC_POL_30_001_EN_FSC). 
 
Charakterystyka środka
Środek ochrony roślin Dimilin 480 SC jest zarejestrowany do użycia w UE i w Polsce na mocy Decyzji MRiRW nr R-214/2011d z dnia 12.07.2011 r., która zmienia pierwotną Decyzję nr R-5/2008 z 22.01.2008 r. (etykieta środka będąca integralną częścią ww. Decyzji dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wyszukiwarce pod adresem:
 
Dimilin 480 SC jest powszechnie stosowany od lat w Europie i Polsce na terenie sadów, pieczarkarni oraz na obszarach leśnych. Wykorzystywany jest do zwalczania szkodników pierwotnych sosny (brudnica mniszka, barczatka sosnówka i borecznik sosnowiec). Maksymalna (dopuszczona prawem) dawka tego środka na 1 ha lasu wynosi  0,15 l. Środek w tej dawce jest bezpieczny dla pszczół, gdyż jego szkodliwość dla tych owadów stwierdzono dopiero przy ponad dwukrotnie wyższej dawce - 0,375 l/ha. Nie jest szkodliwy dla ludzi a zalecany w etykiecie środka okres karencji dla runa leśnego wynosi 24 godz. od momentu wykonania oprysku.   
 
Dlaczego właśnie Dimilin 480 SC…?
Zgodnie z ustawą o lasach, w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasu, właściciele lasów są zobowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających 
i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych (art. 9 ustawy o lasach). 
Ustawa nakłada na nadleśniczego obowiązek wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów (art. 10 ustawy o lasach). Taka sytuacja ma miejsce po raz kolejny na obszarze zarządzanym przez RDLP w Zielonej Górze. W dwóch poprzednich latach, z blisko 100% skutecznością, zastosowaliśmy Dimilin 480 SC do zwalczania gradacji barczatki sosnówki i brudnicy mniszki na obszarze 54 tys. ha lasu. W roku 2014 zagrożenie wystąpiło po raz kolejny, na obszarach nie obejmowanych wcześniejszymi zabiegami. 
Prognoza zagrożenia trwałości drzewostanów sosnowych spowodowanego żerowaniem szkodników pierwotnych sosny w 2014 r. przewiduje, że na 23 tys. ha owady wystąpią w liczebności gradacyjnej ( w tym, na znacznej pow. wystąpi wyłącznie barczatka sosnówka), której ograniczenie możliwe jest wyłącznie dzięki zastosowaniu skutecznego środka ochrony roślin. Czas reakcji i konieczność dotarcia ze środkiem w korony drzew wymusza użycie technik agrolotniczych. Obecnie, jedynym środkiem zarejestrowanym w Polsce przeciwko barczatce sosnówce jest Dimilin 480 SC. W kolejnych latach spodziewamy się wzrostu zagrożenia na pozostałych obszarach leśnych będących w zarządzie RDLP w Zielonej Górze. Łączna powierzchnia zagrożonych drzewostanów wynieść może 438 tys. ha. Od roku 2015 brudnica mniszka na naszym terenie zacznie osiągać kulminację gradacji (masowego pojawu). Sytuacja ta może potrwać nawet kilka lat. Niestety często (również w 2014 roku), wespół z jednym gatunkiem owada w tych samych drzewostanach odnotowujemy krytyczne zagrożenie od kilku innych (np. barczatka sosnówka z brudnicą mniszką, barczatka sosnówka z borecznikiem sosnowcem. Dimilin 480 SC jest jedynym środkiem ochrony roślin zarejestrowanym w Polsce, który może być jednocześnie zastosowany do ograniczenia liczebności kilku gatunków jednocześnie. W efekcie tego możemy skrócić czas trwania oprysków i przede wszystkim ograniczyć do minimum ilość zastosowanego środka. Każdego roku dokonujemy oceny zagrożenia drzewostanów w oparciu o metodykę i zalecenia zawarte w Instrukcji Ochrony Lasu, odbywa się to na podstawie oceny liczebności owadów zimujących w ściółce leśnej oraz liczebności gąsienic żerujących w koronach drzew. Dodatkowo dynamika i liczebność populacji poszczególnych gatunków owadów określana jest na podstawie oceny liczebności motyli podczas rójki i zniesionych jaj.
Dla zobrazowania lokalizacji obszarów leśnych, na których spodziewane jest krytyczne zagrożenie ze strony barczatki sosnówki, brudnicy mniszki i borecznika sosnowca w ciągu najbliższych pięciu lat, zamieszczamy link do mapy RDLP w Zielonej Górze: 
 
W sytuacji kiedy konieczne dla ratowania drzewostanów będzie wykonanie zabiegów z użyciem Dimilinu 480 SC, zostanie wykorzystana metoda agrolotnicza, przeprowadzona w oparciu o przepisy wynikające z obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego i UE. Zabiegiem objęte zostaną jedynie tereny leśne, z wyłączeniem położonych w 100 metrowej strefie buforowej od pasiek, krawędzi jezdni dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg krajowych, zbiorników i cieków wodnych, oraz innych nie będących celem zabiegu terenów nieużytkowanych rolniczo. Na czas zabiegu i karencji środka zostanie  wprowadzony czasowy zakaz wstępu do lasu.
 
Przebieg konsultacji
Prosimy o zgłaszanie uwag odnośnie użycia przez RDLP w Zielonej Górze środka ochrony roślin – Dimilin 480 SC w terminie do 21.04.2014 r
(45 dni od daty ukazania się niniejszej informacji) pocztą tradycyjną z dopiskiem „konsultacje FSC" na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24a, 65-950 Zielona Góra lub elektronicznie: rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl w temacie wpisując „konsultacje FSC".
Wszelkie informacje na ten temat zostaną Państwu udzielone również telefonicznie pod nr tel. +48 68 325 44 51 w. 331.  
Więcej informacji o certyfikacji FSC znajdą Państwo na stronie www.fsc.pl