Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Sława Śląska wśród beneficjentów V Priorytetu

Już wkrótce Nadleśnictwo Sława Śląska rozpocznie budowę nowych ścieżek turystycznych oraz modernizację już istniejących. Planowane prace dofinansowane zostaną ze środków V Priorytetu POIiŚ.

Umowę o dofinansowanie projektu „Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska dla zabezpieczenia obszarów Natura 2000" podpisano w dniu 21 lutego 2014 r. w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli: Nadleśniczy Wiesław Daszkiewicz, Zastępca Nadleśniczego Marek Szeluch oraz pracownice zespołu V Priorytetu POIiŚ, Anna Bednarczuk oraz Joanna Trzaska-Steinbrich. Ze strony centrum umowę podpisał Dyrektor CKPŚ Piotr Adamski.
Natura 2000 jest ogólnoeuropejską siecią ekologiczną, mającą na celu zapewnienie trwałej egzystencji wybranym zagrożonym typom ekosystemów oraz ginącym gatunkom roślin i zwierząt ważnych z punktu widzenia Wspólnoty Europejskiej.
W ramach uzyskanych środków Nadleśnictwo Sława Śląska planuje budowę małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, oraz ukierunkowanie (skanalizowanie) ruchu turystycznego, w tym: budowę platformy widokowej w punkcie widokowym Ptasi Raj, wiaty turystycznej na Polanie Świętobór, budowę ścieżki rowerowej z utwardzoną nawierzchnią, modernizację ścieżki edukacyjnej i przyrodniczo-leśnej, zakup rowerów i systemu monitoringu antydewastacyjnego.
 
Całkowity koszt realizacji Projektu nr POIS.05.01.00-00-455/12 pn.:„Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska dla zabezpieczenia obszarów Natura 2000" wyniesie 1 486 137,01 PLN, w tym: kwota wydatków kwalifikowalnych - 1 209 406,41 PLN; dofinansowanie Projektu ze środków EFRR - 1 027 995,44 PLN.