Kalendarz Kalendarz

Zurück zur Seite

Komisja Założeń Planu (KZP)

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje, iż  przystępuje do sporządzenia projektu Planu Urządzenia Lasu (PUL) Nadleśnictwa Cybinka na lata 2026-2035.

Pierwszym etapem organizacji prac, w którym możliwy jest udział społeczeństwa i zainteresowanych instytucji, jest posiedzenie Komisji Założeń Planu (KZP), która odbędzie się w dniu 17.10.2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Nadleśnictwa Cybinka, ul. Dąbrowskiego 43, 69-108 Cybinka.

Realizując zapisy oraz wytyczne :

Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.);
Instrukcji Urządzania Lasu będącej załącznikiem do zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu oraz zachęcamy do czynnego uczestnictwa poprzez wnoszenie uwag oraz wniosków dotyczących  konstruowania projektu planu urządzenia lasu.

Głównym celem KZP jest sformułowanie założeń do projektu PUL oraz  ustalenie zakresu  uzgodnień wraz ze stopniem szczegółowości prognozy oddziaływania planu urządzania lasu  na środowisko i obszary Natura 2000.

W trakcie obrad poruszone zostaną m. in. następujące zagadnienia:

Wytyczne z zakresu organizacji prac urządzeniowych:

 • ocena założeń planistycznych zagospodarowania przestrzennego regionu,
 • potrzeby ewentualnych korekt w powierzchni i lokalizacji lasów ochronnych,
 • zgodność stanu Leśnej Mapy Numerycznej z danymi numerycznymi, będącymi w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
 • potrzeby dokonania korekty podziału powierzchniowego,
 • wykorzystanie zdjęć lotniczych do planu urządzenia lasu,
 • określenia priorytetów dotyczących przebudowy drzewostanów,
 • ustalenia dotyczące ujęcia w PUL zadań ochronnych dla Obszarów Natura 2000,
 • ustalenia dotyczące postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania planu u.l. na środowisko.

Założenia do planu urządzenia lasu:

 • ujęcie w planie u.l.  obszarów chronionych, podział na gospodarstwa,
 • ustalenie wieków rębności dla głównych gatunków drzew,
 • przyjęcie typów drzewostanów i typów lasu,
 • kwalifikowanie drzewostanów do przebudowy,
 • sposoby planowania i realizacji cięć rębnych,
 • wytyczne w zakresie ochrony i hodowli lasu,
 • program ochrony przyrody,
 • wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • wytyczne w sprawie zagospodarowania turystycznego,
 • zagospodarowanie łowieckie,
 • inne specyficzne dla nadleśnictwa zagadnienia.

W trakcie posiedzenia KZP wszyscy uczestnicy mają prawo do formułowania uwag i składania wniosków dotyczących omawianych tematów. Ponadto po zakończeniu posiedzenia zostanie sporządzony protokół, który zostanie wyłożony w siedzibie RDLP w Zielonej Górze i Nadleśnictwa Cybinka oraz upubliczniony na stronie internetowej BIP RDLP w Zielonej Górze. Do protokołu można będzie składać uwagi i wnioski w okresie 21 dni od momentu podania jego treści do publicznej wiadomości.

Orientacyjny czas trwania posiedzenia KZP 4-5 godzin.

Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa:

pisemnie, na adres Nadleśnictwa Cybinka, jw., bądź
telefonicznie: tel. Nadl. Cybinka  68 391 13 07,

lub drogą elektroniczną na adres  e-mail: cybinka@zielonagora.lasy.gov.pl