Lasy na terenach aglomeracji miejskich

15 listopada na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się konferencja poświęcona wyzwaniom i problemom, z jakimi muszą zmierzyć się mieszkańcy miast, chcąc zachować dostęp do terenów zielonych.

Istotą konferencji była chęć przeglądu najważniejszych tematów i dyskusja w sferze problemów, pojawiających się w środowisku miejskim, sąsiadującym z terenami leśnymi.

Konferencja miała charakter forum wymiany różnorodnych doświadczeń i poglądów i stanowiła wstęp do wypracowania wspólnie metod pogodzenia interesów mieszkańców, inwestorów i przyrodników Zielonej Góry. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na skalę problemu i ilość konfliktów pojawiąjących się w zakresie tematycznym konferencji i ich wzrostu wraz z rozbudową miasta. Prezydent Miasta – Janusz Kubicki, zwrócił uwagę, że  Zielona Góra jest szóstym miastem w Polsce pod względem powierzchniowym (obecnie 278 km2) z zaludnieniem 138711 mieszkańców. Nowe miasto Zielona Góra stoi przed różnymi wyzwaniami. Zmiany demograficzne, klimatyczne, ograniczanie emisji zanieczyszczeń i uregulowanie transportu oraz mobilności miejskiej muszą podlegać przemianom i dostosowaniu do oczekiwań społecznych rozwijającego się miasta.

Oczekiwania społeczne z jednej strony, a realizacja zadań wynikająca z Planu Urządzania Lasu (dziesięcioletni dokument określający metody prowadzenia gospodarki leśnej, obowiązujący w każdym nadleśnictwie), respektowanie przepisów prawnych oraz zasad i instrukcji wewnętrznych z drugiej, prowadzi do burzliwych dyskusji i jest dużym wyzwaniem. W szczególności dla Lasów Państwowych, instytucji państwowych i samorządowych, organizacji społecznych, nie tylko tych zajmujących się bezpośrednio szeroko rozumianą ochroną przyrody. Dlatego niezbędna jest dyskusja prowadzona na wielu poziomach i wymiana doświadczeń.

Problemy natury leśnej z jakimi zmaga się dziś zielonogórska aglomeracja to m. in.:

Wysoka antropopresja, zagrożenia pożarowe, zanieczyszczanie i dewastacja środowiska przez zorganizowane grupy hobbystów, poszukujące ekstremalnych przeżyć (crossowcy), ograniczenie miejsc ostoi zwierzyny, spowodowane całoroczną penetracją lasu przez turystów wypoczywających na terenach leśnych, rozwój infrastruktury i urbanizacja terenów przyległych do lasów oraz tak często widoczna, zwłaszcza na terenach bezpośrednio sąsiadujących z lasem, synantropizacja zwierząt dzikich.

Podejmowane Przez Lasy Państwowe działania, które mają zmierzać do podniesienia komfortu życia mieszkańców aglomeracji miejskich przy dużych kompleksach leśnych to m. in.:

  • Transparentny, poddany społecznej ocenie Plan Urządzania Lasu uwzględniający zachowanie wszystkich funkcji, konieczność zachowania bioróżnorodności oraz zrównoważonego rozwoju.
  • Obecność i prezentacja zagadnień dotyczących lasów i gospodarki leśnej w mediach.
  • Organizowanie i włączanie się w przedsięwzięcia sportowe na terenach leśnych, takie jak nordic walking, rajdy, pikniki.

W planach LP jest również tworzenie „gospodarstw specjalnych" , obejmujących obszary funkcjonalne, pełniące funkcje specyficzne w urządzanym obiekcie, których realizacja wymaga ograniczenia lub zaniechania funkcji produkcyjnych lasu. Dotyczy to m. in.: rezerwatów oraz stref objętych zakazem pozyskiwania drewna.

Województwo lubuskie jest szczególne ponieważ zaspokajanie potrzeb mieszkańców na terenach o zalesieniu sięgającym blisko 50% jest obciążone wieloma przeszkodami, jednak uczestnicy konferencji zgodzili się, że problemy te należy rozwiązywać wspólnie, na bazie dyskusji i porozumienia.

Organizatorami konferencji była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, zielonogórski oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Nadleśnictwa Przytok i Zielona Góra.