Asset Publisher Asset Publisher

Krajowa Konferencja „Ogień a gospodarka leśna i ochrona przyrody”

W dniach 17-18 marca 2015 r. w Ośrodku „Leśnik" w Łagowie na terenie RDLP w Zielonej Górze odbyła się konferencja pod nazwą „Ogień a gospodarka leśna i ochrona przyrody".

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Lasów Państwowych, Państwowej Straży Pożarnej, wojska, RDOŚ we Wrocławiu, Instytutu Badawczego Leśnictwa i Uniwersytetu Wrocławskiego, a także przedstawiciele władz centralnych i lokalnych oraz eksperci z Niemiec, Szwecji, Hiszpanii i Ukrainy.

Pierwszy dzień konferencji podzielony był na dwa bloki tematyczne – pierwszy obejmował współpracę Lasów Państwowych z Państwową Strażą Pożarną w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu, drugi poświęcony był celowemu wykorzystaniu ognia w ochronie przyrody.

Wielu wrażeń uczestnikom i obserwatorom dostarczył drugi – praktyczny dzień konferencji, przeprowadzony na terenie Nadleśnictwa Przemków, RDLP we Wrocławiu. Po raz pierwszy w Polsce, w ramach eksperymentu naukowego na taką skalę, wykorzystano ogień w służbie ochrony przyrody  – zastosowano kontrolowane wypalanie wybranego fragmentu wrzosowiska na terenie dawnego poligonu wojskowego, jako metodę zachowania cennego przyrodniczo siedliska.

Paweł Wcisło

Program Krajowej Konferencji „Ogień a gospodarka leśna i ochrona przyrody"

17 marca 2015 r.

Ośrodek „Leśnik" w Łagowie, Nadleśnictwo Świebodzin, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

I.              Współpraca Lasów Państwowych z Państwową Strażą Pożarną  w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu.

Otwarcie konferencji– Adam Wasiak, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych; generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

System ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych– Janusz Zaleski, Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej; Aldona Perlińska, Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

Współdziałanie Państwowej Straży Pożarnej i Lasów Państwowych na terenie województwa lubuskiego– st. bryg. Hubert Harasimowicz, Lubuski Komendant Wojewódzki PSP; Leszek Banach, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze; Paweł Wcisło, Naczelnik Wydziału Obronności i Ochrony Mienia RDLP w Zielonej Górze.

Wyniki czynności kontrolno – rozpoznawczych w lasach. Wymagania dotyczące wykonania i utrzymania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych – nadzór Państwowej Straży Pożarnej nad przestrzeganiem przepisów w tym zakresie. Analiza zagrożenia pożarowego w lasach a normatyw wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP – st. bryg. Paweł Janik, Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Wnioski z ćwiczeń regionalnych dotyczące przygotowania PSP do akcji ratowniczo-gaśniczych na obszarach leśnych– st. bryg. Dariusz Marczyński, Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Model pożaru lasu– Ryszard Szczygieł, Kierownik Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa.

II.            Celowe wykorzystanie ognia w ochronie przyrody.

Paradoks ognia – aspekt negatywny i pozytywny– Ryszard Szczygieł, Kierownik Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa.

Celowe wypalanie w ochronie przyrody, zachowaniu bioróżnorodności, kształtowaniu krajobrazu oraz leśnictwie w Europie i na świecie – aspekt historyczny, obecne stosowanie i wyzwania– Johann Georg Goldamer, Globalne Centrum Monitorowania Pożarów (GFMC), Zespół ds. Badań nad Ekologią Pożarów, Instytut Chemii im. Maxa Plancka, Uniwersytet we Freiburgu, Niemcy.

Celowe wypalanie w lasach ochronnych Szwecji, – Anders Granström, Wydział Ekologii Lasu i Zarządzania, Szwedzki Uniwersytet Rolniczy (SLU), Szwecja.

Od gaszenia przez ochronę przeciwpożarową do obcowania z ogniem                        – doświadczenia– Jordi Oliveres, Wydział Analiz Pożarów i Strategii, Straż Pożarna w Katalonii, Hiszpania.

Doświadczenia z celowym wypalaniem w zagospodarowaniu wrzosowisk  w Branderburgii – Egbert Brunn, Lasy Państwowe, Niemcy.

Przyrodnicza wartość wrzosowisk– dr Ewa Szcześniak, Uniwersytet Wrocławski.

18 marca 2015 r.

Przejazd na teren Nadleśnictwa Przemków (RDLP Wrocław).

Warsztaty terenowe – wykorzystanie ognia w ochronie przyrody(wypalanie wrzosowiska).