Asset Publisher Asset Publisher

Turystyka na obszarach cennych przyrodniczo.

Na terenie zielonogórskich nadleśnictw znajduje się 45 obszarów siedliskowych o łącznej powierzchni 58 213 ha, które zajmują 12,9% powierzchni RDLP w Zielonej Górze oraz 6 obszarów ptasich.

Natura 2000 jest ogólnoeuropejską siecią ekologiczną, mającą na celu zapewnienie trwałej egzystencji wybranym zagrożonym typom ekosystemów oraz ginącym gatunkom roślin i zwierząt ważnych z punktu widzenia Wspólnoty Europejskiej. Na terenie zielonogórskich nadleśnictw znajduje się 45 obszarów siedliskowych o łącznej powierzchni 58 213 ha, które zajmują 12,9% powierzchni RDLP w Zielonej Górze oraz 6 obszarów ptasich. Jednym z nich jest Obszar Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011 położony na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska.

Rys. Obszar Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011[źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/] 

Pojezierze Sławskie to obszar specjalnej ochrony ptaków  o łącznej powierzchni 39 144,8 ha, który stanowi specyficzną mozaikę jezior, pól uprawnych i lasów. Odznacza się również bogactwem przeróżnych polodowcowych form rzeźby terenu. Występuje tutaj ponad 20 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki zamieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1 % populacji krajowej następujących gatunków ptaków, m.in.: bąk, bączek, podróżniczek i gęś gęgawa.  Ponadto gniazduje tu kilkadziesiąt par czapli siwej.

Obszar wokół Jeziora Sławskiego został sklasyfikowany jako intensywnie użytkowany rekreacyjnie. Działania człowieka często wpływają niekorzystnie na biotop. Jednym z takich przykładów negatywnego oddziaływania na środowisko i wywierania na nie niekorzystnej presji jest turystyka, szczególnie ta uprawiana na obszarach cennych przyrodniczo.

Aby to zobrazować Nadleśnictwo Śląska zleciło wykonanie ekspertyzy na temat wpływu ruchu turystycznego na strefę  brzegową Jeziora Sławskiego, które znajduje się na obszarze Natura 2000. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem „OCENA WPŁYWU RUCHU TURYSTYCZNEGO NA STREFĘ BRZEGOWĄ JEZIORA SŁAWSKIEGO" wykonanym przez dr inż. Pawła Strzelińskiego z Katedry Urządzania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Autor opracowania sugeruje więc, aby Nadleśnictwo Sława Śląska, we współpracy z zainteresowanymi podmiotami, podjęło działania zmierzające do zmniejszenia skutków niekontrolowanej antropopresji w analizowanym regionie zachodniej strefy brzegowej Jeziora Sławskiego.

Do skanalizowania i ukierunkowania ruchu turystycznego służyć powinna m.in. budowa ścieżek z odpowiednio zaprojektowaną i wyposażoną w elementy techniczne trasą, chroniącą cenne fragmenty terenu.

Rozbudowa infrastruktury i oferty turystyczno-rekreacyjnej powinna w dość krótkim czasie dać łatwe do zaobserwowania efekty. Metodami obserwacji bezpośredniej oraz ankietowania można będzie wykazać zwiększone zainteresowanie i korzystanie z oferty turystyczno-rekreacyjnej. Podniesie to również atrakcyjność regionu oraz poprawi stopień wykorzystania istniejącego potencjału turystycznego w regionie Jeziora Sławskiego.

Jednym ze sposobów na częściowego rozwiązanie problemów z nadmierną antropopresją na strefą brzegową Jeziora Sławskiego może być także rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (oraz innych ofert z tym związanych) w innych obszarach.

Tematyka  atrakcyjności turystycznej obszaru Nadleśnictwa Sława Śląska była również tematem pracy magisterskiej Mateusza Mendery z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Badania ankietowe zostały przeprowadzone na początku maja 2015 roku i prowadzą do ciekawych - dla gospodarzy terenu - wniosków. Co ważne, żaden z respondentów nie był zdania, że obecność turystów ma na przyrodę Sławy niezauważalny wpływ.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami:

OCENA WPŁYWU RUCHU TURYSTYCZNEGO NA STREFĘ BRZEGOWĄ JEZIORA SŁAWSKIEGO

BADANIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU NADLEŚNICTWA SŁAWA ŚLĄSKA