Asset Publisher Asset Publisher

Zmodernizowane ścieżki przyrodniczo-leśne w Nadleśnictwie Sława Śląska

Nadleśnictwo Sława Śląska wyszło naprzeciw potrzebom amatorów leśnych rowerowych i pieszych podróży umożliwiając korzystanie z nowo oddanych do użytkowania zmodernizowanych ścieżek przyrodniczych i obiektów turystycznych.

W 90. rocznicę utworzenia Lasów Państwowych Nadleśnictwo Sława Śląska oddało do użytku społeczności lokalnej zmodernizowaną 4,61 kilometrową ścieżkę rowerową „Nad Jeziorem Sławskim", której 3,6 km nawierzchni zostało utwardzone. Trasa poprowadzona jest ponad podziemną linią światłowodową do Sławy. Dzięki temu podczas prac budowlanych ograniczono do niezbędnego minimum wycinkę drzew, które znajdowały się na trasie ścieżki. Wybudowane obiekty, m.in. nawierzchnia utwardzona ścieżki, miejsca postojowe dla samochodów – ok. 30 stanowisk, tablice edukacyjne, zadaszone ławostoły, kosze na śmieci, powstały w głównej mierze z surowców naturalnych. Trasa ścieżki urozmaicona została dziesięcioma tablicami edukacyjnymi, dzięki którym turysta może zaznajomić się z bogactwem przyrodniczym Sławy i okolic. Teren ten objęty ochroną prawną, stanowi tzw. obszar ptasi sieci Natura 2000 - Pojezierze Sławskie PLB300011. W celu umożliwienia wypoczynku korzystającym ze ścieżki rowerzystom, biegaczom lub pieszym, w dwóch miejscach posadowiono 2 zadaszone ławostoły.

Całe zadanie realizowane było jako jeden z elementów projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pn. „Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska dla zabezpieczenia obszarów Natura 2000".

W ostatnich dniach Nadleśnictwo Sława Śląska udostępniło dla mieszkańców i turystów  również dwie zmodernizowane ścieżki: ścieżkę edukacyjną „Lekcja Biologii Inaczej" oraz ścieżkę przyrodniczo-leśną „Wzgórza Pszczółkowskie".

Wzmożone zainteresowanie społeczeństwa czynnym wypoczynkiem na łonie natury może przyczynić się do nadmiernego i niekontrolowanego wykorzystywania zasobów przyrodniczych na obszarach cennych ostoi i tym samym doprowadzić do zaniku lokalnych populacji gatunków flory i fauny oraz siedlisk przyrodniczych. Istnieje zatem potrzeba ukierunkowania rozwoju turystyki i jej skanalizowania, tak aby udostępnianie obszarów objętych ochroną nie stało się przyczyną ich degradacji lub zaniku. Nadmierną presję turystów udaję się ograniczyć m.in. dzięki projektom współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. W ramach takiego właśnie projektu Nadleśnictwa Sława Śląska prowadzi działania mające na celu ukierunkowanie i skanalizowanie aktywności turystycznej poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej i odsunięcie głównego ruchu turystycznego od najcenniejszych i najbardziej zagrożonych ostoi gatunków i siedlisk. Projekt pt. „Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska dla zabezpieczenia obszarów Natura 2000" realizowany jest w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, natomiast niezbędne środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niebawem Odwiedzający będą mieli możliwość bezpośredniego dostępu do najaktualniejszej interaktywnej mapy z naniesioną siecią szlaków rekreacyjno-turystycznych na terenie nadleśnictwa oraz do najświeższych informacji związanych z walorami przyrodniczymi nadleśnictwa.

Więcej informacji na: http://www.slawaslaska.zielonagora.lasy.gov.pl