Asset Publisher Asset Publisher

GAME MANAGEMENT

Zwierzyna jest naturalnym i trwałym elementem krajobrazu leśnego. Wnosi do niego różnorodność, oddziałuje na ekosystem i sama pozostaje pod jego wpływem, tworząc układ dynamiczny.

Człowiek, przez rozwój przemysłu, tak gwałtowny w ostatnim stuleciu, zaczął oddziaływać na środowisko naturalne, wywołując w nim głębokie zmiany i utratę zdolności do samoregulacji. Spowodowało to konieczność ingerowania w różne elementy środowiska. Las i bytująca w nim zwierzyna nie oparły się skutkom tych zmian. Drapieżniki, takie jak wilk, ryś i niedźwiedź, należące do naturalnych regulatorów liczebności ssaków roślinożernych i mogące utrzymywać ich populacje na poziomie wydolności żerowej środowiska, występują dziś w polskich lasach w niewielkiej liczbie i na niewielkim obszarze. Dlatego też ich funkcję musiał przejąć myśliwy. 

Teren RDLP w Zielonej Górze, po wejściu w życie ustawy z 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie jest podzielony  na 4 rejony hodowlane i 130 obwodów łowieckich.   

Drapieżniki, takie jak wilk, ryś i niedźwiedź, należące do naturalnych regulatorów liczebności ssaków roślinożernych i mogące utrzymywać ich populacje na poziomie wydolności żerowej środowiska, występują dziś w polskich lasach w niewielkiej liczbie i na niewielkim obszarze.

Nadleśnictwa RDLP w Zielonej Górze bezpośrednio prowadzą gospodarkę łowiecką w 17 obwodach wyłączonych z wydzierżawienia, o łącznej powierzchni ponad 160 000 hektarów pól i lasów (lasy zajmują 70% powierzchni), przekazanych w zarząd przez MKiŚ z przeznaczeniem na ośrodki hodowli zwierzyny (OHZ). Obecnie, zarządcami obwodów są Nadleśnictwa: Babimost, Bytnica, Cybinka, Krosno, Krzystkowice, Sulechów, Szprotawa, Świebodzin, Torzym i Wymiarki . Prowadzą one gospodarkę łowiecką na podstawie wieloletnich i rocznych planów łowieckich, realizując zadania i kierunki  określone w art. 28 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. Wzorcowe zagospodarowanie łowisk, wdrażanie nowych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu łowiectwa, np. preferowanie trwałych elementów zagospodarowania łowieckiego obwodów, takich jak:

·       uprawy mieszanek wieloletnich,

·       zakładanie poletek ogryzowo-pędowych,

·       sadzenie i pielęgnowanie drzew owocowych,

·       odnawianie łąk śródleśnych i przyleśnych,

·       zachowanie istniejących naturalnych zbiorników wodnych.

2. Inicjowanie i współpraca przy prowadzonych badaniach naukowych.

3. Odtwarzanie populacji gatunków zwierząt dziko żyjących:

. do 2020 roku wsiedlenia zajęcy hodowanych w Nadleśnictwie Świebodzin,

·       zasilanie istniejących populacji daniela na terenie obwodów wyłączonych Nadleśnictw: Babimost, Krzystkowice, Świebodzin.

4. Hodowlę rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk:

·       hodowla zamknięta daniela Nadleśnictwa Świebodzin na potrzeby wsiedleń.

5. Szkolenia z zakresu łowiectwa.

Ponadto, równolegle z wymienionymi działaniami, realizowane są  założenia planów wieloletnich w zakresie poprawy bądź utrzymywania struktury wiekowej i płciowej oraz liczebności populacji zwierzyny (a przez to polepszenia jakości osobniczej) właściwych dla zapewnienia równowagi ekosystemów.

Nadleśnictwa, w obwodach wyłączonych uprawiają ponad 1300 ha poletek, wykaszają 750 ha łąk, wykładają różnego rodzaju karmę. W ostatnim okresie, rocznie odstrzeliwuje się w obwodach około 180 dzików, 300 saren, 780 jeleni, 60 danieli, w tym osobniki o trofeach medalowych, a także niewiele zwierzyny drobnej. Obwody wyłączone nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze słyną  z dobrze zorganizowanych polowań zbiorowych na  jelenie, sarny, dziki i inną zwierzynę.

 

Average (0 Votes)