Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasów przed szkodnictwem – Straż Leśna

Ochrona lasów przed szkodnictwem jest obowiązkiem wszystkich pracowników Lasów Państwowych. Szkodnictwo leśne jest określane jako bezprawne korzystanie z lasu czy pozyskiwanie produktów leśnych lub naruszanie przepisów dotyczących PGL LP, szczególnie ochrony lasów. Czyny te, zależnie od stopnia szkodliwości społecznej, stanowią występki lub wykroczenia ścigane w trybie karno-sądowym.

Do najczęściej występujących szkód leśnych należą: nielegalne pozyskiwanie bądź zabór drewna już pozyskanego z Lasów Państwowych, nielegalne pozyskiwanie zwierzyny, bezprawne pozyskiwanie drewna przez prywatnych właścicieli lasów, naruszanie stanu posiadania PGL LP, bezprawna zmiana przeznaczenia lub wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych, nieprzestrzeganie przepisów o ochronie przeciwpożarowej obszarów leśnych, nieprzestrzeganie przepisów o prawidłowym zachowaniu się w lesie (Mała Encyklopedia Leśna, PWN, Warszawa 1991).

 

Do zadań Strażników należy przede wszystkim patrolowanie obszarów leśnych w celu ochrony przed szkodnictwem leśnym.

Na terenie RDLP w Zielonej Górze działa 20 posterunków Straży Leśnej. Strażnicy Leśni są rozpoznawalni w terenie ponieważ dysponują charakterystycznymi pojazdami oznakowanymi napisem STRAŻ LEŚNA.

Podstawowe akty prawne regulujące działalność Straży Leśnej:

  • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59) Rozdział 7 Służba Leśna, art. 47 dot. Straży Leśnej.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy parków narodowych oraz strażnicy łowieccy są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1432).
  • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 15 września 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją (Dz. U. z 1992 r. Nr 78, poz. 397).
  • Zarządzenie Nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem (GO-2505-12/04); załącznik do zarządzenia: Instrukcja ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym.
  • Zarządzenie Nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych (GO-021-230/99).

 

 

 
 

Average (0 Votes)