Wydawca treści Wydawca treści

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO dla kandydata

Istnieje możliwość złożenia dokumentów aplikacyjnych poza procesem rekrutacyjnym, prowadzonym przez RDLP w Zielonej Górze oraz przesłania ich drogą tradycyjną lub elektroniczną, na adres zamieszczony na stronie, w zależności od wymagań opisanych w ogłoszeniu o rekrutacji. Osoby poszukujące zatrudnienia, zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych do RDLP w Zielonej Górze proszone są o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się w niniejszej aplikacji przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze do celów związanych z obecnie prowadzonymi *) lub przyszłymi rekrutacjami*) na wolne stanowiska pracy.”

*) opcjonalnie

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osób składających dokumenty aplikacyjne jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze z siedzibą ul. Kazimierza Wielkiego 24a, 65-950 Zielona Góra. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w obecnie prowadzonych rekrutacjach lub rekrutacjach prowadzonych w przyszłości. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. A w przypadku podania szerszego zakresu danych niż wymagane przepisem prawa podstawą będzie udzielona przez Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Państwa dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 2 lat, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (załącznik do zarządzenia nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe) lub do czasu cofnięcia zgody. Udzielona zgoda może zostać przez Państwa cofnięta w każdym momencie, co nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia. Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym opis przysługujących Państwu praw znajduje się w zakładce INFORMACJE/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH oraz są dostępne w siedzibie RDLP.

Średnia (0 Głosy)