Lasy regionu

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza gruntami leśnymi (zalesionymi i niezalesionymi ) w imieniu Skarbu Państwa na obszarze ponad 71 344 km².Grunty leśne zalesione (czyli głównie drzewostany) stanowią 69 796 km² natomiast obszar przyszłych upraw (grunty leśne niezalesione) zajmuje powierzchnię 1 548 km². Zasięg terytorialny Polski wynosi 322 575 km². Lasy Państwowe gospodarują więc drzewostanami pokrywającymi blisko 22 % całego kraju.

W celu usprawnienia systemu zarządzania tereny nadzorowane przez Lasy Państwowe  podzielono na siedemnaście regionów, do administrowania którymi powołano regionalne dyrekcje Lasów Państwowych (w skrócie rdLP). Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze obejmuje swym zasięgiem grunty położone przede wszystkim na terenie województwa lubuskiego i tylko w niewielkim stopniu (ok. 5%) na terenie ościennych województw – wielkopolskiego (4,91%)  i dolnośląskiego (0,20%). Powierzchnia RDLP w Zielonej Górze, wynosi 4 533 km²  (stan na koniec 2022 r.), z tego 4 394 km²  to powierzchnia leśna. Tylko  140 km²  stanowi powierzchnię nieleśną, tj. grunty rolne, wody, nieużytki, tereny osiedlowe i komunikacyjne.

 

Poniżej prezentowane są dane powierzchniowe dotyczące lasów wszystkich form własności w zasięgu terytorialnym RDLP w Zielonej Górze:

łączna powierzchnia lasów  - 4 401 km²,
lasy publiczne czyli zarządzane przez Lasy Państwowe, KOWR, gminy itp.  -  4 290 km²,
lasy prywatne – 110 km².

Zasięg terytorialny wynoszący 8,8 tys. km² powoduje znaczne zróżnicowanie przestrzenne i przyrodnicze kompleksów leśnych. Lesistość RDLP w Zielonej Górze wynosi blisko 50%. Lesistość w regionie waha się od 29% w Nadleśnictwie Szprotawa, aż do 72% w Nadleśnictwie Bytnica.

Według danych na rok 2023 r. przeciętny zapas drewna na 1 ha wynosi 266 m3,  a przeciętny wiek lasów w RDLP w Zielonej Górze osiągnął 58 lat.

Największe zwarte obszary leśne występują w południowo-zachodniej części RDLP - są to Bory Dolnośląskie oraz w północno-zachodniej części – Puszcza Rzepińska.

Wg. regionalizacji przyrodniczo - leśnej Polski lasy RDLP w Zielonej Górze swoim zasięgiem obejmują obszar dwóch krain: Wielkopolsko - Pomorskiej (III) i Śląskiej (V). Zróżnicowanie geograficzne, klimatyczne i glebowe powoduje, iż w zasięgu RDLP w Zielonej Górze występują wszystkie typy siedliskowe lasu charakterystyczne dla terenów nizinnych.

Ryc. Zasięgi nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze na tle numerycznego modelu pokrycia terenu.

Lesistość RDLP w Zielonej Górze wynosi blisko 50%. Jest to region o najwyższej lesistości w Polsce.

 

W strukturze lasów RDLP dominują gatunki iglaste, które stanowią 79,5% powierzchni wszystkich drzewostanów. Gatunki liściaste zajmują natomiast 20,5% powierzchni. Do głównych gatunków lasotwórczych należą: sosna – 78 %, dąb – 5 %, buk – 2%, świerk – 1,5%,  jesion, klon - razem 0,5%, brzoza i grab – 6 %, olsza – 4 %,  osika, topola, lipa, wierzba robinia  – razem 3 %. W lasach sporadycznie spotkać można także szereg innych gatunków drzew i krzewów stanowiących cenne biocenotycznie domieszki.

Na terenie RDLP w Zielonej Górze 32% powierzchni lasów zostało zaliczonych do przynajmniej jednej z kategorii lasów ochronnych.

Teren działania RDLP w Zielonej Górze należy do obszarów kraju o nieznacznym stopniu uprzemysłowienia. Znajduje się tu niewiele zakładów przemysłowych, których oddziaływanie na środowisko mogłoby prowadzić do osłabienia kondycji drzewostanów.

 

 

 

 

 

 

Średnia (1 Głos)