Zasoby leśne

Na terenie RDLP w Zielonej Górze przeważają siedliska borowe z dominacją sosny, jako gatunku panującego w drzewostanach. Średni wiek lasów na naszym terenie to 58 lat, a przeciętna zasobność to 266 m3/ha, przy średniej w kraju 275 m3/ha.

Hodowla lasu

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na zdrowotność drzewostanów. Każdego roku podejmowane są działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu czyli korzystanie z jego zasobów –drewna, płodów runa leśnego, roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, choinek ale i też kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Zwierzyna jest naturalnym i trwałym elementem krajobrazu leśnego. Wnosi do niego różnorodność, oddziałuje na ekosystem i sama pozostaje pod jego wpływem, tworząc układ dynamiczny.

Certyfikaty

Ochrona przyrody, trwałość lasów i zrównoważony rozwój to podstawa gospodarki leśnej realizowanej w Lasach Państwowych. Dowodem tego są międzynarodowe certyfikaty, przyznawane regionalnym dyrekcjom Lasów Państwowych.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią około 20% lasów w Polsce. Największy udział lasów prywatnych - ponad 45% -jest w województwie mazowieckim. Najmniejszy w lubuskim -1,9%.