Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Natura 2000 jest ogólnoeuropejską siecią ekologiczną, mającą na celu zapewnienie trwałej egzystencji wybranym zagrożonym typom ekosystemów oraz ginącym gatunkom roślin i zwierząt ważnych z punktu widzenia Wspólnoty Europejskiej.

Podstawą wyznaczania obszarów Natura 2000 są ginące na terenie państw Unii Europejskiej siedliska i gatunki wymienione w dwóch dyrektywach:

  • Dyrektywa Ptasia (2009/147/WE, wcześniej 79/409/EWG) – na jej podstawie tworzy się obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) w celu ochrony gatunków wymienionych w załączniku I dyrektywy;
  • Dyrektywa Siedliskowa (92/43/EWG) - na jej podstawie tworzy się specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków zwierząt i roślin na podstawie kryteriów wymienionych w załącznikach I i II dyrektywy.


Obecnie w Polsce mamy:

  • 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) – zajmują one 15,6% pow.
  • 845 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, które w przyszłości (po zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska) będą specjalnymi obszarami ochrony siedlisk (SOO) – zajmują one 11,05% pow. kraju.

Łącznie obszary Natura 2000 zajmują 19,7% pow. kraju.

 

  

 

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych wyznaczono dotychczas 6 obszarów ptasich i 45 obszarów siedliskowych.

 


OBSZARY PTASIE

Na terenie zielonogórskich nadleśnictw znajduje się 6 obszarów o łącznej powierzchni 56 981 ha, które zajmują 12,6% powierzchni RDLP w Zielonej Górze. Obszary te są już zatwierdzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133, z późniejszymi zmianami). Na terenie RDLP nie przewiduje się już tworzenia nowych obszarów ptasich
 

Lp.

Kod obszaru

Nazwa

1

PLB020005

Bory Dolnośląskie

2

PLB080004

Dolina Środkowej Odry

3

PLB080005

Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry

4

PLB300011

Pojezierze Sławskie

5

PLB020003

Stawy Przemkowskie

6

PLB300004

Wielki Łęg Obrzański

 

Usytuowanie Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) w granicach RDLP Zielona Góra prezentuje mapa poniżej:

  

 

OBSZARY SIEDLISKOWE

Na terenie zielonogórskich nadleśnictw znajduje się 45 obszarów o łącznej powierzchni 58 213 ha, które zajmują 12,9% powierzchni RDLP w Zielonej Górze.
W wyniku ustaleń Seminarium Biogeograficznego rząd polski uzupełnił na tym terenie projekt sieci Natura 2000 o obszar: „Rynna Jezior Torzymskich" i powiększył obszar „Ujście Ilanki", natomiast nie zgłosił obszaru „Krośnieńska Dolina Odry", który pozostaje nadal obszarem projektowanym.

 

Lp

Kod obszaru

Nazwa

1

PLH080030

Borowina

2

PLH080063

Bory Babimojskie

3

PLH 080048

Bory Chrobotkowe k.Bytomca

4

PLH080031

Bory Chrobotkowe koło Brzózki

5

PLH 080033

Broniszów

6

PLH080051

Brożek

7

PLH020007

Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka

8

PLH080008

Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie

9

PLH080034

Bytnica

10

PLH080069

Dąbrowy Gubińskie

11

PLH080035

Dębowe Aleje w Gryżynie i Zawiszach

12

PLH080056

Diabelski Staw koło Radomicka

13

PLH080068

Dolina Dolnego Bobru

14

PLH020050

Dolina Dolnej Kwisy

15

PLH080009

Dolina Ilanki

16

PLH080001

Dolina Leniwej Obry

17

PLH080057

Dolina Lubszy

18

PLH080011

Dolina Pliszki

19

PLH080052

Jeziora Brodzkie

20

PLH080002

Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry

21

PLH080053

Jezioro Janiszowice

22

PLH080012

Kargowskie Zakola Odry

23

PLH080070

Las Żarski

24

PLH080037

Lasy Dobrosułowskie

25

PLH080065

Lubski Łęg Śnieżycowy

26

PLH 080059

Łęgi koło Wymiarek

27

PLH080038

Łęgi nad Nysą Łużycką

28

PLH080046

Małomickie łęgi

29

PLH080039

Mierkowskie Wydmy

30

PLH080024

Mopkowy Tunel Koło Krzystkowic

31

PLH080003

Nietoperek

32

PLH080054

Nowogrodzkie Przygiełkowisko

33

PLH 080014

Nowosolska Dolina Odry

34

PLH 020086

Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej

35

PLH 080055

Przygiełkowiska koło Gozdnicy

36

PLH080067

Rynna Gryżyny

37

PLH080073

Rynna Jezior Torzymskich

38

PLH080064

Skroda

39

PLH080042

Stara Dąbrowa na Korytach

40

PLH 080005

Torfowisko Młodno

41

PLH 080015

Ujście Ilanki

42

PLH080060

Uroczyska Borów Zasieckich

43

PLH 080044

Wilki nad Nysą

44

PLH080062

Zimna Woda

45

PLH080047

Żurawie Bagno Sławskie

 

Usytuowanie Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (SOOS) w granicach RDLP Zielona Góra prezentuje mapa poniżej:

 

Czy faktycznie obszarów Natura 2000 jest aż tak dużo?
Poniżej znajduje się porównanie udziału powierzchniowego obszarów Natura 2000 (wg. stanu na 01.01.2013 r.) na terenie RDLP w Zielone Górze, w woj. lubuskim i w Polsce oraz w sąsiadującej Brandenburgii, która posiada zbliżone warunki przyrodnicze i w całej Unii Europejskiej (bez obszarów morskich).

 

Jednostka administracyjna

OSO

SOO

RDLP w Zielonej Górze

12,6%

12,9%

Lubuskie

21,0%

13,5%

Polska

15,6%

11,0%

Brandenburgia

22,0%

11,3%

Niemcy

11,2%

9,3%

Unia Europejska

11,4%

13,7%

Średnia (0 Głosy)