Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Natura 2000 jest ogólnoeuropejską siecią ekologiczną, mającą na celu zapewnienie trwałej egzystencji wybranym zagrożonym typom ekosystemów oraz ginącym gatunkom roślin i zwierząt ważnych z punktu widzenia Wspólnoty Europejskiej.

Podstawą wyznaczania obszarów Natura 2000 są ginące na terenie państw Unii Europejskiej siedliska i gatunki wymienione w dwóch dyrektywach:

Dyrektywa Ptasia (2009/147/WE, wcześniej 79/409/EWG) – na jej podstawie tworzy się obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) w celu ochrony gatunków wymienionych w załączniku I dyrektywy;
Dyrektywa Siedliskowa (92/43/EWG) - na jej podstawie tworzy się specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków zwierząt i roślin na podstawie kryteriów wymienionych w załącznikach I i II dyrektywy.

Obecnie (wg stanu na 1.01.2024 r.) w Polsce mamy 1002 obszary Natura 2000, w tym:

145 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO),
867 specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO)
w tym 10 obszarów ma podwójny status – ptasie i siedliskowe w tych samych granicach.

Łącznie obszary Natura 2000 zajmują 19,7% pow. kraju.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych wyznaczono dotychczas 6 obszarów ptasich i 46 obszarów siedliskowych.

OBSZARY PTASIE

Na terenie zielonogórskich nadleśnictw znajduje się 6 obszarów o łącznej powierzchni 55 347 ha, które zajmują 12,6% powierzchni RDLP w Zielonej Górze. Obszary te są zatwierdzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133, z późniejszymi zmianami). Na terenie RDLP nie przewiduje się już tworzenia nowych obszarów ptasich

Lp.          Kod obszaru       Nazwa

1             PLB020005        Bory Dolnośląskie

2             PLB080004        Dolina Środkowej Odry

3             PLB080005        Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry

4             PLB300011        Pojezierze Sławskie

5             PLB020003        Stawy Przemkowskie

6             PLB300004        Wielki Łęg Obrzański

 

Usytuowanie Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) w granicach RDLP Zielona Góra prezentuje mapa poniżej:

 

OBSZARY SIEDLISKOWE

Na terenie zielonogórskich nadleśnictw znajduje się 46 obszarów o łącznej powierzchni 62 837 ha, które zajmują 12,9% powierzchni RDLP w Zielonej Górze.

Lp.          Kod obszaru       Nazwa

1             PLH080030        Borowina

2             PLH080063        Bory Babimojskie

3             PLH 080048       Bory Chrobotkowe k.Bytomca

4             PLH080031        Bory Chrobotkowe koło Brzózki

5             PLH 080033       Broniszów

6             PLH080051        Brożek

7             PLH020007        Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka

8             PLH080008        Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie

9             PLH080034        Bytnica

10          PLH080069        Dąbrowy Gubińskie

11          PLH080035        Dębowe Aleje w Gryżynie i Zawiszach

12          PLH080056        Diabelski Staw koło Radomicka

13          PLH080068        Dolina Dolnego Bobru

14          PLH020050        Dolina Dolnej Kwisy

15          PLH080009        Dolina Ilanki

16          PLH080001        Dolina Leniwej Obry

17          PLH080057        Dolina Lubszy

18          PLH080011        Dolina Pliszki

19          PLH080052        Jeziora Brodzkie

20          PLH080002        Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry

21          PLH080053        Jezioro Janiszowice

22          PLH080012        Kargowskie Zakola Odry

23          PLH080028        Krośnieńska Dolina Odry

24          PLH080070        Las Żarski

25          PLH080037        Lasy Dobrosułowskie

26          PLH080065        Lubski Łęg Śnieżycowy

27          PLH 080059       Łęgi koło Wymiarek

28          PLH080038        Łęgi nad Nysą Łużycką

29          PLH080046        Małomickie łęgi

30          PLH080039        Mierkowskie Wydmy

31          PLH080024        Mopkowy Tunel Koło Krzystkowic

32          PLH080003        Nietoperek

33          PLH080054        Nowogrodzkie Przygiełkowisko

34          PLH 080014       Nowosolska Dolina Odry

35          PLH 020086       Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej

36          PLH 080055       Przygiełkowiska koło Gozdnicy

37          PLH080067        Rynna Gryżyny

38          PLH080073        Rynna Jezior Torzymskich

39          PLH080064        Skroda

40          PLH080042        Stara Dąbrowa na Korytach

41          PLH 080005       Torfowisko Młodno

42          PLH 080015       Ujście Ilanki

43          PLH080060        Uroczyska Borów Zasieckich

44          PLH 080044       Wilki nad Nysą

45          PLH080062        Zimna Woda

46          PLH080047        Żurawie Bagno Sławskie 

Usytuowanie Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (SOOS) w granicach RDLP Zielona Góra prezentuje mapa poniżej: 

Średnia (0 Głosy)