Organizacja dyrekcji Organizacja dyrekcji

Organizacja

Struktura organizacyjna biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Pion Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (D)

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Regionalnej Dyrekcji LP na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje RDLP na zewnątrz.

Wydział Kadr i Organizacji  - (DO)   

Realizuje procesy zarządzania zasobami ludzkimi w RDLP oraz politykę personalną dyrektora RDLP w zakresie zatrudnienia w biurze RDLP oraz w jednostkach organizacyjnych. Zajmuje się organizacją struktur biura RDLP oraz jednostek nadzorowanych. Prowadzi całokształt spraw pracowniczych biura RDLP w rozumieniu Kodeksu pracy oraz PUZP dla PGL LP i innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie. Kieruje absolwentów na staż do jednostek. Koordynuje organizację szkoleń. Prowadzi sprawy socjalne. Zajmuje się obsługą administracyjną RDLP, archiwum, administrowaniem nieruchomościami i wyposażeniem. Prowadzi obsługę sekretariatu Dyrektora.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego - (DK)

Wydział kontroli wykonuje zadania związane z kontrolą instytucjonalną oraz controllingiem w komórkach organizacyjnych RDLP, nadleśnictwach, zakładach LP nadzorowanych przez Dyrektora, koordynuje sprawy związane z załatwianiem skarg i wniosków. Współpracuje z Głównym Inspektorem LP oraz organami kontroli państwowej. Prowadzi sprawy związane z systemami certyfikacji gospodarki leśnej. Koordynuje i nadzoruje działania jednostek w tym zakresie.

Wydział ds. Obronności i Ochrony Mienia - (DS)

Wspiera, nadzoruje oraz prowadzi sprawy związane z obronnością, militaryzacją, działaniami w sytuacjach kryzysowych, ochroną informacji niejawnych i prowadzeniem stosownej kancelarii. Koordynuje i realizuje zadania z zakresu ochrony przed szkodnictwem leśnym. Koordynuje działania i nadzór nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Wydział Komunikacji Społecznej - Rzecznik Prasowy (DM)

Realizuje zadania z zakresu polityki komunikacyjnej Lasów Państwowych na poziomie regionalnym, zajmuje się kreowaniem zewnętrznego wizerunku Regionalnej Dyrekcji LP w Zielonej Górze, reprezentuje RDLP w kontaktach ze środkami masowego przekazu Prowadzi sprawy związane z promocją funkcji lasu. Koordynuje sprawy dotyczące edukacji leśnej społeczeństwa i turystyki.Koordynuje i nadzoruje prowadzenie stron internetowych, profili społecznościowych oraz wyodrębnionych stron Biuletynu Informacji Publicznej w biurze i jednostkach organizacyjnych RDLP w Zielonej Górze.

Stanowisko ds. BHP - (DB)

Koordynuje, wspiera oraz nadzoruje zadania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) w jednostkach podległych.

Zespół obsługi prawnej - (DP)

Radcy prawni udzielają pomocy prawnej z uwzględnieniem zasady praworządności i ochrony interesów Lasów Państwowych. Występują w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi i sprawują nadzór prawny nad sprawami dotyczącymi egzekucji należności na rzecz i przeciwko RDLP. Opiniują pod względem prawnym projekty regulaminów, umów, zarządzeń oraz innych skomplikowanych pod względem prawnym aktów prawnych i spraw dyrektora RDLP, a także dokumentów, których obowiązek opiniowania wynika z przepisów prawa powszechnego i wewnętrznego.

Do zadań Zespołu należy również organizowanie przetargów na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na rzecz jednostek organizacyjnych RDLP w Zielonej Górze, w oparciu o pełnomocnictwa udzielone przez kierowników jednostek oraz koordynacja działań i nadzór nad przestrzeganiem stosowania ustawy „Prawo zamówień publicznych"  przez  jednostki organizacyjne.

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej - (Z)

Zastępca Dyrektora ds. gospodarki leśnej kieruje realizacją zadań z zakresu zagospodarowania lasu.

Wydział Gospodarki Leśnej - (ZG)

Przygotowuje, wspiera, koordynuje oraz nadzoruje w jednostkach podległych zadania związane z nasiennictwem, selekcją, szkółkarstwem, hodowlą lasu, zadrzewieniami oraz nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Prowadzi nadzór nad wykorzystaniem środków z dotacji budżetu państwa i funduszy celowych w zakresie zagospodarowania lasu,  a także nadzór merytoryczny nad działalnością pracowni gleboznawstwa i fitopatologii oraz wyłuszczarni nasion. Inicjuje, nadzoruje oraz prowadzi pomoc merytoryczną w zakresie utrzymania należytego stanu zdrowotnego i sanitarnego lasów, zabezpieczania przed szkodami ze strony czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych (z wyłączeniem szkodnictwa leśnego).Koordynuje oraz nadzoruje zadania związane z gospodarką łowiecką w jednostkach podległych.

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi - (ZS)

Organizuje, koordynuje wspiera i nadzoruje całokształt zadań z zakresu urządzania lasu, postępowań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz wyłączeń z produkcji, systemu informacji przestrzennej (SIP), a także tworzenia, dzielenia, łączenia i likwidacji oraz określania zasięgu terytorialnego nadleśnictw i obrębów leśnych. Prowadzi zagadnienia w zakresie stanu posiadania. 

Stanowisko ds. Ochrony Przyrody - (ZP)

Inicjuje, nadzoruje oraz prowadzi pomoc merytoryczną w zakresie zachowania bioróżnorodności i wartości przyrodniczych ekosystemów leśnych oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. Prowadzenie całokształtu spraw z zakresu ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego. Koordynuje zagadnienia  programu "Natura 2000".

Stanowisko ds. Geomatyki i Analiz Przestrzennych (ZM)

Zadaniem stanowiska jest podejmowanie czynności zmierzających do wdrożenia i prawidłowego funkcjonowania geomatyki w RDLP, w tym spraw dotyczących leśnej mapy numerycznej oraz nadzorem nad prawidłowym prowadzeniem baz danych (bazy forest) w tym zakresie.

Pion Zastępcy Dyrektora ds. ekonomicznych (E)

Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych kieruje realizacją zadań z zakresu pionu ekonomicznego.

Wydział Księgowości  – (EK)

Prowadzi rachunkowość, rozliczenia podatkowe i finansowe, w tym obsługę pracowników RDLP z tytułu wynagrodzeń i innych rozliczeń osobowych oraz wspiera, koordynuje i nadzoruje jednostki organizacyjne w zakresie ewidencji księgowej, sprawozdawczości, finansowania i kredytowania.

Wydział Planowania i Analiz- (EP)

Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem planów i analiz ekonomicznych, oraz współuczestniczy w przygotowywaniu właściwych sprawozdań, opinii a także sprawuje nadzór nad realizacją planów finansowo-gospodarczych. Wspiera, koordynuje i nadzoruje jednostki w tym zakresie. 

Wydział Gospodarki Drewnem - (ED)

Prowadzi pomoc merytoryczną, koordynuje i nadzoruje działalność jednostek w zakresie pozyskiwania i sprzedaży drewna, polityki cenowej, handlowej i marketingowej z zachowaniem zasady racjonalnego wykorzystania surowca drzewnego. Prowadzi analizę rynków oraz sprawy związane z brakarstwem, normalizacją, realizacją umów w zakresie obrotu drewnem. Prowadzi całokształt spaw związanych z promocją drewna oraz usługami z zakresu sprzedaży i spedycji drewna  oferowanymi przez nadzorowane jednostki.

Wydział Informatyki – (EI)

Realizuje zadania związane z organizacją, nadzorem, rozwojem, utrzymaniem  oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w szczególności SILP w jednostkach organizacyjnych oraz RDLP. Prowadzi czynności związane z serwisem sprzętu, szkoleniami i ochroną praw autorskich oprogramowania w biurze RDLP.

Wydział Infrastruktury Leśnej -  (ER)

Wspiera oraz prowadzi w jednostkach organizacyjnych pomoc merytoryczną w zakresie budownictwa ogólnego, drogowego, wodnego, postępu techniczno-technologicznego, transportu, wykorzystania maszyn i urządzeń w leśnictwie. Koordynuje i nadzoruje sprawy zamawiania robót, dostaw i usług w trybie prawa zamówień publicznych. Koordynuje oraz nadzoruje sprawy związane z gospodarką lokalową i mieszkaniową.

Stanowisko ds. projektów rozwojowych - (EW)

Zajmuje się sprawami związanymi z koordynacją realizacji projektów rozwojowych oraz dofinansowanych ze środków zewnętrznych. 

 
 
 

Nadleśnictwa - 20

Ośrodek Transportu Leśnego w Świebodzinie -1

Biuro RDLP