Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze położona jest w trzech województwach – w przeważającej mierze w lubuskim, częściowo w wielkopolskim (4,91%) oraz niewielkim fragmentem w dolnośląskim (0,20%).

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze graniczy z Regionalnymi Dyrekcjami w Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

Zachodnią granicę RDLP w Zielonej Górze stanowi granica Państwa z Niemcami (landy Brandenburgia i Saksonia).

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, lasy RDLP znajdują się w Krainie III Wielkopolsko - Pomorskiej, Dzielnicy Pojezierza Lubuskiego i Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej oraz częściowo (ok. 30%) na terenie Krainy V Śląskiej, Dzielnicy Równiny Dolnośląskiej.

W RDLP w Zielonej Górze dominują ubogie siedliska borowe, które zajmują 76% wszystkich siedlisk. Lepsze siedliska zajmują 24% powierzchni leśnej i występują głównie w dorzeczach większych rzek tj. Odry, Nysy Łużyckiej i Bobru, jak również na obszarach moren czołowych.

Lesistość obszaru działania RDLP w Zielonej Górze wynosi prawie 50% i jest najwyższa w kraju.

W lasach zielonogórskich zdecydowanie dominują drzewostany zaliczone do młodszych klas wieku (do 60 lat), które stanowią 59,9% wszystkich drzewostanów. Powierzchniowy udział drzewostanów starszych klas wieku wynosi 40,1% (w kraju 51,2%). Obecna struktura klas wieku drzewostanów w lasach zielonogórskich wynika z dużych zalesień na przestrzeni ostatniego 50-lecia, w tym głównie powojennych pożarzysk oraz gruntów nieprzydatnych do rolniczego wykorzystania.

Duża różnorodność geomorfologiczna powoduje istotne zróżnicowanie żyzności siedlisk leśnych, od znaczącego udziału borów suchych i świeżych często na śródlądowych wydmach, poprzez bory mieszane na obszarach sandrowych, do lasów mieszanych i świeżych na glinach zwałowych moren czołowych i nieznacznej powierzchni bardzo żyznych lasów łęgowych w dolinie Odry.

Ścierają się tu wpływy klimatu kontynentalnego i morskiego. Suma rocznych opadów wynosi średnio 607 mm, średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 8 stopni C.

Okres wegetacji wynosi ponad 220 dni. Różnice wzniesień są stosunkowo duże. Najwyższe wzniesienie jest w okolicach miejscowości Żary i wynosi 227 m n.p.m., a najniższe występuje u ujścia rzeki Pliszki do Odry i wynosi 25 m n.p.m.

Średnia (0 Głosy)