Urządzanie lasu Urządzanie lasu

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

 Plan urządzenia lasu to zatwierdzany w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw środowiska, dokument, opisujący i oceniający lasy (także inne nieruchomości we władaniu gospodarzy lasów), objęte tym dokumentem, w tym w szczególności w zakresie:

  • położenia (lokalizacji),
  • przebiegu granic, w tym granic części lasów (wydzieleń leśnych), zasługujących na objęcie jednym programem działalności leśnej,
  • biotopu leśnego,
  • zgodności biocenozy leśnej z biotopem leśnym,
  • stanu zagrożenia trwałości lasu,
  • klasy bonitacji drzewostanu,

  • różnych cech taksacyjnych roślinności leśnej (w tym zwłaszcza roślinności drzewiastej),

  • gruntów, pokrytych wodami publicznymi, oraz innych nieruchomości gruntowych - potrzebnych do prowadzenia gospodarki leśnej w celu wzmocnienia funkcji lasu, w tym zwłaszcza w zakresie świadczeń pozaprodukcyjnych,

a na podstawie tego opisu i oceny - reglamentujący na 10 lat działalność leśną (w tym hodowlę, ochronę, inne czynności w zakresie zagospodarowania lasu, użytkowanie lasu) w tych lasach (innych nieruchomościach).

Podstawową cechą planu urządzenia Lasu jest dążenie do niedopuszczenia do naruszenia zasady trwałości lasu oraz systematycznego doskonalenie zdolności ekosystemów leśnych do świadczeń produkcyjnych oraz pozaprodukcyjnych.

Wymóg prawny podporządkowania działalności leśnej planowi urządzenia lasu od wielu dziesięcioleci stanowi rękojmię przestrzegania w lasach zasad, znamionujących trwale zrównoważoną gospodarkę leśną

Plany urządzenia lasu wszystkich nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze do pobrania tutaj:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/plan_urzadzenia_lasu

Średnia (0 Głosy)