Urządzanie lasu Urządzanie lasu

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

W ramach sporządzania projektów planów u.l. przeprowadzana jest strategiczna ocena ich oddziaływania na środowisko.  Projekty planów urządzenia lasu, poddawane są konsultacjom społecznym, tak aby nie były sprzeczne z funkcjami lasów mających szczególne znaczenie dla społeczeństwa. Projekty opiniowane są następnie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i ostatecznie zatwierdzane przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Opracowując projekt PUL uwzględnia się przede wszystkim:

 • potrzebę korekty podziału lasów na dominujące funkcje i weryfikacji dotychczasowych kategorii ochronności, w tym uwzględnienie społecznych funkcji lasu,
 • przyjęcie szczegółowych zasad podziału na gospodarstwa,
 • przyjęcie typów drzewostanów w oparciu o zalecenia operatu glebowo-siedliskowego,
 • przyjęcie przyrodniczych typów lasu dla siedlisk przyrodniczych,
 • przyjęcie wieków rębności będących podstawą do obliczenia etatów użytkowania rębnego,
 • przyjęcie wytycznych w sprawie planowania i realizacji cięć rębnych z uwzględnieniem funkcji ochronnych drzewostanów,
 • ustalenie zasad kwalifikowania drzewostanów do przebudowy,
 • ustalenie wytycznych w zakresie opracowania zagadnień z hodowli lasu,
 • przyjęcie zasad weryfikacji i aktualizacji Programu ochrony przyrody,
 • ustalenie zasad postępowania w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 • przyjęcie wytycznych dla opracowania zagadnień z ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania rekreacyjnego i łowieckiego,
 • wykonanie pomiarów miąższości drewna martwego na powierzchniach próbnych statystycznej inwentaryzacji miąższości.

Plan urządzenia lasu to zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw środowiska dokument, opisujący lasy, w tym w szczególności w zakresie:

 • położenia (lokalizacji),
 • przebiegu granic wydzieleń leśnych, zasługujących na objęcie jednym programem działalności leśnej,
 • biotopu leśnego,
 • zgodności biocenozy leśnej z biotopem leśnym,
 • zdrowotności i zagrożeń trwałości lasu,
 • różnych cech taksacyjnych roślinności leśnej (w tym zwłaszcza roślinności drzewiastej),

Na podstawie tego opisu i danych kartograficznych określane są zadania do wykonania w 10-leciu objętym planem, obejmujące użytkowanie, hodowlę i ochronę lasu oraz ochronę przyrody.  

Podstawową cechą planu urządzenia Lasu jest utrzymanie trwałości lasu oraz systematycznego doskonalenie zdolności ekosystemów leśnych do wypełniania funkcji produkcyjnych oraz pozaprodukcyjnych (przyrodniczych, rekreacyjnych, ochronnych, społecznych itd.)

Wymóg prawny podporządkowania działalności leśnej planowi urządzenia lasu od wielu dziesięcioleci stanowi rękojmię przestrzegania w lasach zasad, gwarantujących trwale zrównoważoną gospodarkę leśną.

Plany urządzenia lasu wszystkich nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze są do pobrania tutaj:

https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-zielonej-gorze/plan-urzadzenia-lasu2

Plany archiwalne do pobrania tutaj:

https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/plan_urzadzenia_lasu

 

Średnia (0 Głosy)