Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie RDLP w Zielonej Górze przeważają siedliska borowe z dominacją sosny, jako gatunku panującego w drzewostanach. Średni wiek lasów na naszym terenie to 58 lat, a przeciętna zasobność to 266 m3/ha, przy średniej w kraju 275 m3/ha.

 

Udział siedlisk leśnych
Lasy RDLP w Zielonej Górze występują głównie na terenach o najsłabszych glebach, co znajduje odzwierciedlenie w układzie typów siedliskowych lasu.            W układzie wilgotnościowym przeważają siedliska świeże, cechujące się okresowym deficytami wody glebowej.
• 73,5 proc. stanowią siedliska borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny,
• 2,5 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych, głównie dębu, buka i olszy.
Dla porównania w strukturze siedliskowej lasów w Polsce siedliska borowe stanowią 51,2 procent powierzchni lasów.

Udział gatunków lasotwórczych
Gatunkiem panującym w zielonogórskich lasach jest sosna, która zajmuje ponad około 87% powierzchni, przy średniej w Lasach Państwowych – 68,3%.

 

 

Udział drzewostanów w klasach wieku
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 

 

W lasach zielonogórskich dominują drzewostany średnich klas wieku (40-80 lat), które stanowią 47% wszystkich drzewostanów. Obecna struktura klas wieku drzewostanów wynika z dużych, powojennych powierzchni zalesień i odnowień gruntów zdegradowanych.

 

Średnia (0 Głosy)