Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie RDLP w Zielonej Górze przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 56 lat, a przeciętna zasobność to niespełna 234 m3/ha, przy średniej w kraju 264 m3/ha.

 

Udział siedlisk leśnych
Lasy RDLP w Zielonej Górze występują na terenach o najsłabszych glebach, co znajduje odzwierciedlenie w układzie typów siedliskowych lasu. W strukturze siedliskowej przeważają siedliska borowe.
• 77 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny
• 21,5 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
• 1,5 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Dla porównania w strukturze siedliskowej lasów w Polsce siedliska borowe stanowią 51,2 procent powierzchni lasów.

Udział gatunków lasotwórczych
Gatunkiem panującym w zielonogórskich lasach jest sosna, która zajmuje ponad 87% powierzchni, przy średniej w Lasach Państwowych - 69%.

 

Udział drzewostanów w klasach wieku
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

  

 

W lasach zielonogórskich dominują drzewostany młodsze (do 60 lat), które stanowią 59,9% wszystkich drzewostanów. Obecna struktura klas wieku drzewostanów wynika z dużych zalesień na przestrzeni ostatniego 50-lecia, w tym głównie powojennych pożarzysk oraz gruntów nieprzydatnych do rolniczego wykorzystania.


 

 


 

Średnia (0 Głosy)