Lista aktualności Lista aktualności

"Klenickie Zakole"- w Nadleśnictwie Sulechów utworzono rezerwat przyrody. To przyrodniczy klejnot nad Odrą!

"Klenickie Zakole" - to wyjątkowy obszar w Nadleśnictwie Sulechów, który z inicjatywy leśników został objęty ochroną ze względu na bogactwo flory i fauny oraz zachowanie procesów naturalnych w siedliskach przyrodniczych.

Cele ochrony i charakterystyka rezerwatu

Celem głównym rezerwatu jest umożliwienie naturalnych procesów przyrodniczych oraz zachowanie obszaru starorzecza w wyniku procesów naturalnych, które są związane z odcięciem od strefy zalewów. Rezerwat ma służyć celom naukowym i dydaktycznym, umożliwiając obserwację i badanie zmian zachodzących w przyrodzie.

Rezerwat przyrody "Klenickie Zakole" został sklasyfikowany (link) jako leśny, należący do typu fitocenotycznego i podtypu biocenoz naturalnych i półnaturalnych. Główny typ ekosystemu to leśny i borowy, a podtyp to mozaika różnych ekosystemów.

Rezerwat został utworzony z inicjatywy zielonogórskich leśników. W 1999 roku, jako młody taksator, Dariusz Kiewlicz opisywał te tereny. W jego wspomnieniach odnajdujemy iskrę, która zapoczątkowała historię Rezerwatu "Klenickie Zakole". "Urzekło mnie bardzo jego bogactwo florystyczne. Było to coś zupełnie odmiennego niż dotychczasowe doświadczenia z wielkimi połaciami powszechnych u nas borów sosnowych.

Decyzja RDLP w Zielonej Górze o nadaniu biegu sprawie spotkała się z aprobatą służb, kierownictwa Nadleśnictwa Sulechów oraz ostatecznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim". Tak narodził się "Klenickie Zakole". Ta decyzja z pewnością ucieszy noblistkę Olgę Tokarczuk, która w młodości często spacerowała po tych okolicach. Tematy przyrodnicze stanowią ważny aspekt jej twórczości.” – wspomina z pasją Kiewlicz, jeden z inicjatorów powstania rezerwatu, pełniący dzisiaj funkcję naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi w RDLP w Zielonej Górze.

Znaczenie rezerwatu dla przyrody

Obszar rezerwatu to przede wszystkim siedliska łęgów wiązowo-jesionowych, grądów oraz starorzeczy. Ta różnorodność środowisk stwarza warunki do obserwacji i badania procesów naturalnych, w tym przemian łęgowych zbiorowisk roślinnych.

Ochrona terenów objętych rezerwatem ma na celu zachowanie i ochronę spontaniczności zachodzących procesów, a także umożliwienie obserwacji zachowanych w niemal niezmienionym stanie zbiorowisk wodnych i leśnych o naturalnym charakterze.

Zarządzanie i nadzór nad rezerwatem oraz znaczenie rezerwatu dla środowiska naturalnego

Nadzór nad rezerwatem przyrody "Klenickie Zakole" sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Utworzenie rezerwatu jest wyrazem troski o zachowanie wartościowych obszarów przyrodniczych dla przyszłych pokoleń. Stanowi on także ważne miejsce dla naukowców, studentów i miłośników przyrody, umożliwiając im zgłębianie tajemnic ekosystemów oraz prowadzenie badań nad dynamiką przyrody.


Rezerwat "Klenickie Zakole" to przyrodniczy klejnot nad Odrą, zlokalizowany w obszarze Nadleśnictwa Sulechów/ fot. Grzegorz Socha

Kiedy powstanie Plan Ochrony Rezerwatu?
Planowane jest rozpoczęcie prac nad Planem Ochrony Rezerwatu, który będzie tworzony na zlecenie RDOŚ, przy współpracy naszych leśników.  W ramach planowanych konsultacji społeczeństwo również może włączyć się w proces tworzenia tego ważnego dokumentu, określającego cele ochrony, działania i zasady zarządzania tym obszarem w celu zachowania jego niezwykłej wartości przyrodniczej na długie lata.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustanowi ten plan w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, w terminie sześć miesięcy od otrzymania projektu planu. Warto więc śledzić aktualności zamieszczane na stronie tej instytucji. Plan Ochrony dla Rezerwatu "Klenickie Zakole" to zobowiązanie do długoterminowej ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Będzie to dokument, który będzie wspierał działania na rzecz zachowania bioróżnorodności oraz naturalnego ekosystemu tego obszaru.

Średnia (0 Głosy)