Lista aktualności Lista aktualności

LEŚNICY INICJUJĄ KOLEJNE POWIĘKSZENIE REZERWATU "NAD MŁYŃSKĄ STRUGĄ"

Leśnicy z Nadleśnictwa Wymiarki i Nadleśnictwa Lipinki zainicjowali działania, mające na celu powiększenie rezerwatu "Nad Młyńską Strugą". W planie jest zwiększenie powierzchni o ok. 60 h, dzięki czemu będzie to największy rezerwat na terenie RDLP w Zielonej Górze. To inwestycja w przyszłość!

Z końcem roku 2023 r. leśnicy zorganizowali spotkanie robocze w sprawie planowanego rozszerzenia granic rezerwatu "Nad Młyńską Strugą". To działanie zostało zainicjowane przez Nadleśnictwo Wymiarki, po nabyciu gruntu od Urzędu Gminy Przewóz, którą leśnicy planują włączyć do obszaru rezerwatu.

Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (RDOŚ) i Lasów Państwowych – z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (RDLP), Nadleśnictwa Wymiarki i Nadleśnictwa Lipinki, skupiło się na aktualnym stanie rezerwatu oraz planowanych zmianach związanych z jego poszerzeniem.

Historia rezerwatu sięga 1970 roku, wówczas powierzchnia wynosiła 6,22 ha. Ochrona tego terenu miała na celu zachowanie walorów dydaktycznych i naukowych fragmentu lasu dębowo-bukowego z charakterystycznym, wielogatunkowym runem. Później, w celu zachowania unikatowego ekosystemu leśnego, rezerwat był dwukrotnie powiększany. W roku 2002, z inicjatywy Nadleśnictwa Lipinki i Ligi Ochrony Przyrody do 132,56 ha, poprzez włączenie terenów znajdujących się w obrębie Trzebiel – leśnictwa Nowe Czaple. Następnie, na wniosek leśników, w 2019 roku, rezerwat „Nad Młyńską Strugą” ponownie został powiększony, osiągając obecną powierzchnię 141,17 ha, podzieloną pomiędzy Nadleśnictwem Wymiarki (8,82 ha) i Nadleśnictwo Lipinki (132,35) – gdzie wyznaczono szlaki dla ruchu rowerowego i pieszych. Z pewnością jest to atrakcyjne miejsce dla turystów.

Aktualnie planowane przez leśników rozszerzenie granic rezerwatu, ma na celu ochronę specjalnych wartości przyrodniczych oraz zachowanie zachodzących tu naturalnych procesów ekologicznych. Po zrealizowaniu celu, rezerwat "Nad Młyńską Strugą" stanie się największym rezerwatem na terenie RDLP. Dodatkowo, będzie jednym z pięciu największych rezerwatów województwa lubuskiego.

Podczas spotkania przedstawicieli Lasów Państwowych i RDOŚ została przedstawiona koncepcja powiększenia rezerwatu. Planowane zwiększenie obszaru na terenie dwóch nadleśnictw, wyniesie łącznie ok. 60 ha. Nadleśnictwo Wymiarki planuje powiększenie o ok. 51 ha, w tym włączenie nieruchomości o pow. 15,82 ha, zakupionej w 2023 r. za kwotę 890 523 zł. Z kolei w sąsiednim nadleśnictwie, jak wskazał Michał Szczepaniak – zastępca nadleśniczego, „Nadleśnictwo Lipinki planuje rozszerzenie dotychczasowych granic rezerwatu po północnej stronie Młyńskiej Strugi, o obszar stanowiący naturalny rzeczny polder zalewowy ze skarpami okalającymi, stanowiący powierzchnię ponad 9 hektarów. Objęcie tego terenu planowaną ochroną pozwoli na połączenie dwóch obszarów rezerwatowych, funkcjonujących dotychczas odrębnie jak również włączenie kolejnych cennych przyrodniczo drzewostanów do obiektów prawnie chronionych.”

Zakup gruntu przez Nadleśnictwo Wymiarki to inwestycja w przyszłość – tego zdania jest również przedstawicielka lokalnego samorządu, która podkreśla, że "W trosce o ochronę lasu porastającego Dolinę Nysy Łużyckiej podjęliśmy decyzję o sprzedaży tego obszaru dla Lasów Państwowych, mając świadomość, że teren ten będzie pod fachową opieką i ochroną, co pozwoli na zachowanie jego unikalnych walorów przyrodniczych na długie lata. Nasza współpraca z Lasami Państwowymi jest fundamentem dbałości o nasze środowisko naturalne. Dzięki tej inicjatywie jestem przekonana, że zasoby przyrodnicze będą pielęgnowane, a ich trwałość będzie zapewniona dla przyszłych pokoleń.” – dodaje Ewelina Rzepka, wójt Gminy Przewóz.

Nabycie wspomnianego gruntu, w celu powiększenia obszaru rezerwatu, stanowi jedno z wielu różnych działań, podejmowanych przez jednostki odpowiedzialne za ochronę środowiska naturalnego, co dodatkowo dowodzi, że ochrona przyrody wymaga nie tylko zaangażowania, wiedzy i działań, ale również konkretnych nakładów finansowych. W trakcie spotkania podkreślił to Jarosław Karwański – zastępca nadleśniczego z Nadleśnictwa Wymiarki, wskazując na istotny aspekt dotyczący kwestii finansowych związanych z ochroną przyrody. Zaznaczył, że „Namacalnym dowodem na fakt, iż realizacja ochrony przyrody niesie za sobą realne koszty, jest zakup nieruchomości przez Nadleśnictwo Wymiarki za kwotę prawie dziewięciuset tysięcy złotych. Ta inwestycja ma na celu poszerzenie obszaru rezerwatu przyrody „Nad Młyńską Strugą”, co stanowi istotny krok w zachowaniu różnorodności biologicznej oraz ekosystemów leśnych na tym obszarze.

Przyroda w rezerwacie „Nad Młyńską Strugą” w obszarze Nadleśnictwa Wymiarki/ fot. Jakub Kazimir

Spotkanie było kluczowe w kontekście powiększenia rezerwatu "Nad Młyńską Strugą" oraz omówienia ważnych aspektów przyrodniczych i naukowych. Planowane zmiany będą realizowane w sposób zgodny z celami ochrony ekosystemów leśnych tego obszaru. Po części formalnej, uczestnicy spotkania przeprowadzili także oględziny terenowe obszaru Nadleśnictwa Wymiarki.

Ważny etap, zainicjowanego przez leśników procesu, stanowi przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, a także skierowanie przez Nadleśnictwo Wymiarki oraz Nadleśnictwo Lipinki do właściwych instytucji wspólnego wniosku o zwiększenie obszaru rezerwatu „Nad Młyńska Strugą”. Dokument ten, w trybie administracyjnym, jest rozpatrywany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Jest to proces decyzyjny, który wymaga uwzględnienia różnych aspektów, takich jak wartości przyrodnicze proponowanego obszaru, zgodność z obowiązującymi planami ochrony, opinie specjalistów, czy lokalnych interesariuszy. Ta kolejna faza działań stanowi wyraz długofalowej wizji i istotny krok w dążeniu Lasów Państwowych do jeszcze skuteczniejszej ochrony przyrody oraz zachowania bogactwa ekologicznego tego obszaru. To działania, które są wyrazem troski o dziedzictwo przyrodnicze oraz konsekwencją w działaniach na rzecz ochrony klimatu i zachowania różnorodności biologicznej.

Średnia (0 Głosy)