Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Retencja nizinna w lasach zielonogórskich

24 maja 2011r. na terenie Nadleśnictwa Brzózka odbyła się narada merytoryczna dla 12. nadleśnictw, które uczestniczą w projekcie „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.

 

24 maja 2011r. na terenie Nadleśnictwa Brzózka z inicjatywy Dyrektora RDLP w Zielonej Górze Leszka Banacha, odbyła się narada merytoryczna dla 12. nadleśnictw, które uczestniczą w projekcie „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". W naradzie uczestniczyli nadleśniczowie i koordynatorzy projektu z poszczególnych nadleśnictw oraz pracownicy RDLP w Zielonej Górze wyznaczeni przez Dyrektora Leszka Banacha do udziału w pracach zespołu wspomagającego. Podczas narady zaprezentowano postęp realizacji zadań zaplanowanych w ramach projektu w poszczególnych nadleśnictwach. Drugą część narady przeprowadzono w terenie. Nadleśniczy Piotr Świder i koordynator MRW  – Krzysztof Miazgowicz zaprezentowali dwa wykonane już w Nadleśnictwie Brzózka zadania. Uczestnicy narady aktywnie uczestniczyli w dyskusji na temat aktualnie prowadzonych działań. Podobne narady będą odbywały się co kwartał w kolejnych nadleśnictwach aż do zakończenia zadań zaplanowanych do realizacji w jednostkach RDLP w Zielonej Górze (zgodnie z decyzją Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z dnia 22 kwietnia 2011r.).

Program na terenie RDLP w Zielonej Górze realizowany jest w 12-tu nadleśnictwach. Obejmuje wykonanie 176 obiektów małej retencji wodnej, które zgromadzą łącznie co najmniej 796 689 m3 wody. Zadania te służą

zabezpieczeniu zasobów wodnych w lesie, w celu zapobiegania skutkom powodzi oraz suszy, służą również poprawie bioróżnorodności i odtwarzaniu zdegradowanych siedlisk o charakterze wodno-błotnym.

Fot.1. Uczestnicy narady zdają relację z postępu prac w projekcie.

Fot.2. Dorota Bogdańska – koordynator małej retencji RDLP w Zielonej Górze.

Fot. 3. Leśnictwo Bronków – obiekt małej retencji.

    Fot. 4. Spotkanie było okazją do ożywionych dyskusji. Pierwszy od lewej Krzysztof Miazgowicz – koordynator MRW w Nadleśnictwie Brzózka prezentuje wykonane w ramach projektu obiekty.

Fot. 5. Leśnictwo Lubiatów - zastawka.

Fot. 6. Efekty wykonanych prac są już widoczne

Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia beneficjenta Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe koordynuje projekt.

Adres strony internetowej projektu: www.ckps.pl zakładka Projekty PGL LP – retencja nizinna w lasach

 

Tekst i fot. Anna Niemiec