Wydawca treści Wydawca treści

LKP Bory Lubuskie

Leśny Kompleks Promocyjny to duży, możliwie zwarty obszar leśny, wchodzący w skład jednego lub kilku nadleśnictw, utworzony dla promocji ekologicznej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz współpracy z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody.

Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Lubuskie" został powołany 19 grudnia 1994 r. Zarządzeniem nr 30 Dyrektora Generalnego LP. Swym programem objął teren Nadleśnictwa Lubsko.

Leśne Kompleksy Promocyjne godzą cele gospodarcze z celami aktywnej ochrony ekosystemów, propagują przyjazne środowisku technologie oraz promują badania naukowe.

Pierwszych siedem LKP powstało w 1994 r., obecnie w Polsce funkcjonuje ich 25.

Podstawowe zadania leśników w ramach programu LKP "Bory Lubuskie":

  1. Przywracanie naturalnej zmienności w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych.
  2. Restytucja zdegradowanych i zniszczonych zbiorowisk przyrodniczych metodami hodowli i ochrony lasu w celu zapewnienia szybszego tempa przywracania zgodności biocenozy z biotopem.
  3. Ochrona różnorodności biologicznej z zachowaniem bogactwa genetycznego.
  4. Wzmacnianie korzystnego wpływu lasu na środowisko przyrodnicze oraz społeczno-gospodarczy rozwój regionu przez racjonalne użytkowanie, odnawianie i powiększanie zasobów leśnych.
  5. Edukacja przyrodniczo-leśna społeczeństwa.

Zadania te realizowane są w postępowaniu gospodarczym zgodnym z wytycznymi w sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych. Opracowane zostały "Zasady postępowania hodowlanego i ochronnego w LKP Bory Lubuskie".
Powyższe uwarunkowania decydują o podejmowaniu przez leśników określonych działań:

  • Wykonano rozpoznanie gleb i siedlisk leśnych oraz zbadano stopień ich degradacji.
  • Opracowano program przebudowy drzewostanów, aby ich skład gatunkowy był zgodny z siedliskiem.
  • Opracowano program małej retencji wodnej - zbiorniki wodne spełniają także rolę pojników dla zwierząt.
  • Przeprowadzono waloryzację przyrodniczo-leśną.
  • Powołano Radę Społeczno-Naukową, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządów terytorialnych i lokalnych mediów, przedstawiciele świata nauki i pedagodzy.

LKP "Bory Lubuskie" był dla Regionalnej Dyrekcji LP w Zielonej Górze poligonem doświadczalnym służącym wdrożeniu zmian w ważnych elementach technologii prac leśnych. Polegały one m.in. na zaniechaniu wypalania gałęzi na zrębach i zastąpieniu tej czynności ich mechanicznym rozdrabnianiem oraz zaniechaniu stosowania do pilarek spalinowych oleju mineralnego i zastąpieniu go bioolejem pochodzenia roślinnego. Po okresie testów innowacje zostały wprowadzone do zastosowania we wszystkich nadleśnictwach RDLP w Zielonej Górze. Zyskało to uznanie Ministra Środowiska i w 2001 roku RDLP Zielona Góra została wyróżniona w konkursie "Lider polskiej ekologii".

Więcej o LKP można znaleźć na stronach Nadleśnictwa Lubsko.
 

Średnia (2 Głosy)