Rezerwaty przyrody

Lasy RDLP Zielona Góra, pomimo dużego udziału sosny w składzie gatunkowym drzewostanów, charakteryzują się dużym bogactwem fauny, flory i fungii. Znajdują się tutaj stanowiska wielu zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, z których część została wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin oraz Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Parki krajobrazowe

Na terenie RDLP w Zielonej Górze znajdują się 4 parki krajobrazowe. Tą formą ochrony objęte jest 22 248 ha gruntów w zarządzie Lasów Państwowych (wg stanu na 1.01.2024 r.).

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Natura 2000 jest ogólnoeuropejską siecią ekologiczną, mającą na celu zapewnienie trwałej egzystencji wybranym zagrożonym typom ekosystemów oraz ginącym gatunkom roślin i zwierząt ważnych z punktu widzenia Wspólnoty Europejskiej.

Pomniki przyrody

W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze znajduje się 446 pomników przyrody, w tym 31 pomników powierzchniowych, o łącznej powierzchni 95,88 ha.

Użytki ekologiczne

Na terenie RDLP w Zielonej Górze znajduje się 210 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 1736,93 ha.