Projekty zrealizowane Projekty zrealizowane

Rekultywacja poligonów

Sześć Nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze: Gubin, Lubsko, Sulechów, Świebodzin, Wolsztyn i Wymiarki uczestniczy w realizacji projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”.

Projekt realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko - strona programu www.pois.gov.pl w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu to 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach, a jego działania obejmą zasięgiem obszar około 24 000 ha.

Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  1. Wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
  2. Ocena przyrodnicza terenów
  3. Ocena geośrodowiskowa terenów
  4. Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych
  5. Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu
  6. Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego
  7. Działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk
  8. Odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych


Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

 

 
 

Średnia (0 Głosy)