Projekty w realizacji Projekty w realizacji

Mała Retencja Nizinna 2

Siedem nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze weźmie udział w jednym z projektów w programie adaptacji lasów do zmian klimatu.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m3 wody, pojemność obiektów małej retencji 3,3 mln m3.

Projekt uzyskał wsparcie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i będzie realizowany na terenie 175 nadleśnictw położonych na obszarach nizinnych w całej Polsce.

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m3 wody, pojemność obiektów małej retencji 3,3 mln m3.

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

Na terenie RDLP w Zielonej Górze udział w projekcie bierze 7 nadleśnictw: Babimost, Brzózka, Lubsko, Nowa Sól, Szprotawa, Zielona Góra i Żagań, które wykonają łącznie 22 kompleksowe zadania składające się ze 126 obiektów (zbiorników, zastawek regulowanych, piętrzeń stałych, grobli, przepustów i brodów). Wybudowane zbiorniki spowolnią odpływ ze zlewni leśnej prawie 0,5 mln m3 wody, umożliwiając tym samym wydłużenie czasu wykorzystania tych zasobów przez faunę i florę lasu. Koszt projektu wyniesie nieco ponad 19,5 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności będzie stanowiło 85% wartości kwalifikowalnej zadań.

Tutaj mogą Państwo obejrzeć: flipbooki o projekcie 

 

Tekst-na podstawie materiałów własnych i CKPŚ :Dorota Bogdańska
Średnia (0 Głosy)

Projekty zrealizowane Projekty zrealizowane