Wydarzenia Wydarzenia

POZNAJEMY PTAKI POLSKI SPOTKANIE NR 5

PROGRAM

1. Sprawy organizacyjne:

- sprawdzanie obecności,

- odbiór formularzy obserwacyjnych od uczestników, którzy przeprowadzili wrześniowe obserwacje itp.,

2. Poznaj i obserwuj ptaki:

- „pogadanki z animatorem” obejmujące konsultacje merytoryczne z Grzegorzem Patkiem z Nadleśnictwa Krzystkowice (zapoznanie młodych obserwatorów z kolejnymi gatunkami ptaków

- część sensoryczna, podczas której uczestnicy projektu, przy wsparciu leśników, będą pracowali z kluczem i vademecum obserwatora.

Doskonaląc umiejętności manualne, w formie pracy z gliną, będą utrwalane dotychczas poznane gatunki ptaków.

3. Podsumowanie spotkania:

- omówienie obserwacji zrealizowanych konsultacji indywidualnych, pogadanki dotyczące bioróżnorodności lokalnego środowiska przyrodniczego (integracja zielonogórskiej grupy obserwatorów ptaków, indywidualne spostrzeżenia, wymiana doświadczeń, doskonalenie umiejętności wypowiedzi w aspekcie charakterystyki zaobserwowanych ptaków, wnioski ze spotkania).

Średnia (0 Głosy)