Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy planują powiększenie rezerwatu

Rezerwat "Mierkowskie Suche Bory", istniejący od ponad dwunastu lat na terenie Nadleśnictwa Lubsko, poza wysokimi walorami przyrodniczymi wyróżnia się m.in. ciekawą budową geologiczną podłoża. Miejscami odsłonięte, łukowate wały wydm śródlądowych występują w mozaice z niżej położonymi piaskami pokrytymi płytkimi torfami i murszami. Charakterystyczna, rzadka i cenna przyrodniczo flora związana z tymi położeniami sprawiła, że leśnicy planują powiększenie powierzchni rezerwatu.

Na terenie Nadleśnictwa Lubsko, w dniu 4 lipca 2018 r., z inicjatywy Lasów Państwowych odbyły się terenowe konsultacje w sprawie projektowanej zmiany granic rezerwatu „Mierkowskie Suche Bory” W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwa Lubsko, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz firmy TAXUS UL w Warszawie.


Konsultacje terenowe przedstawicieli Lasów Państwowych i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. (fot. E. Fabiańczyk)

Potrzeba zmian granic powstała w efekcie prowadzonych prac nad projektem planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Lubsko, w wyniku których stwierdzono niezgodności granic rezerwatu w stosunku do faktycznego przebiegu terenowego. Przy tej okazji postanowiono również przedyskutować możliwość poszerzenia granic rezerwatu o tereny przyległe do tej obszarowej formy ochrony, które charakteryzują się wysokimi walorami przyrodniczymi.


Owadożerna rosiczka (fot. E. Fabiańczyk)

Szczegółowe warianty przebiegu granic omawiano w terenie wspomagając się nowoczesnymi technikami map numerycznych z wykorzystaniem obrazu numerycznego modelu terenu, ortofotomapy, warstw zawierających dane przyrodnicze, ewidencyjne i inne.

W wyniku ustaleń zaproponowano włączenie do rezerwatu obszarów położonych na wydmach śródlądowych, na których w większości wykształciły się siedliska przyrodnicze: bory chrobotkowe (91T0) oraz wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (2330), a także dość rozległe obniżenia międzywydmowe, stanowiące w większości szczególnie cenne siedliska przyrodnicze z reprezentacją o znaczeniu krajowym, tj. obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion albae (7150) i brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea (3130).


Na torfowiskach "Mierkowskich Suchych Borów" występują reprezentatywne gatunki tj. przygiełka biała i przygiełka brunatna
- roślinność ze związku Rhynchosporion albae (fot. E. Fabiańczyk)

W efekcie ustaleń zespołu nastąpi zwiększenie powierzchni rezerwatu ze 131,40 ha do 195,38 ha, obejmując głównie wydmy i wilgotne obniżenia międzywydmowe oraz grunty nieleśne. Tereny te cechują się wysokimi walorami przyrodniczymi, będąc jednocześnie mało przydatnymi dla prowadzenia typowej gospodarki leśnej.


W wyniku przeprowadzonych konsultacji terenowych zaplanowano powiększenie powierzchni rezerwatu o ok. 64 ha (fot. E.Fabiańczyk)

RDOŚ w Gorzowie Wlkp. podejmie starania, aby procedury zmierzające do zatwierdzenia nowej granicy rezerwatu zakończyć do końca 2018 r., dzięki czemu nowe granice zostaną uwzględnione w nowo tworzonym projekcie planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Lubsko na lata 2019-2028.


Rezerwat zachwyca wizualnie wieloma ciekawymi enklawami przyrodniczymi (fot. E.Fabiańczyk)

 

 

 


 

 

Average (0 Votes)