Forest Resources

Na terenie RDLP w Zielonej Górze przeważają siedliska borowe z dominacją sosny, jako gatunku panującego w drzewostanach. Średni wiek lasów na naszym terenie to 58 lat, a przeciętna zasobność to 266 m3/ha, przy średniej w kraju 275 m3/ha.

Forest Protection

The knowledge about the processes proceeding in nature and control of the quality of forest environment allow the foresters for early diagnosis of risks, that can have adverse effect on health of forest stands. Every year, there are taken protection measures in order to maintain a forest durability and to increase its natural resistance to damaging factors.

Forest Usage

Użytkowanie lasu czyli korzystanie z jego zasobów –drewna, płodów runa leśnego, roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, choinek ale i też kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Forest Management

Forest husbandry in State Forests is conducted on the basis of forest management projects, which are prepared for Forest Divisions for the next 10 years. They are made for State Forests by specialised units, among others Forest Management Bureau and Forest Geodesy (Polish abbreviation BULiGL). After consultations with participating community, the forest management projects are approved under a decision of the Ministry of the Environmental Protection.

Hunting

Zwierzyna jest naturalnym i trwałym elementem krajobrazu leśnego. Wnosi do niego różnorodność, oddziałuje na ekosystem i sama pozostaje pod jego wpływem, tworząc układ dynamiczny.

Certificates

Ochrona przyrody, trwałość lasów i zrównoważony rozwój to podstawa gospodarki leśnej realizowanej w Lasach Państwowych. Dowodem tego są międzynarodowe certyfikaty, przyznawane regionalnym dyrekcjom Lasów Państwowych.

Non-state forests supervision

Lasy prywatne stanowią około 20% lasów w Polsce. Największy udział lasów prywatnych - ponad 45% -jest w województwie mazowieckim. Najmniejszy w lubuskim -1,9%.