Asset Publisher Asset Publisher

OCHRONA PRZYRODY

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33 220 366,48 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 23 206 997,57 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 19 725 947,92 zł

Na terenie RDLP w Zielonej Górze cztery nadleśnictwa biorą udział w projekcie. Zaplanowano m.in. takie działania jak:

w Nadleśnictwie Nowa Sól – ekstensywne użytkowanie kośne na obszarze PLH080014  6440 - Nowosolska Dolina Odry w celu odtworzenia i zachowania siedliska przyrodniczego Łąki selernicowe (Cnidion Dubii) stanowiącego przedmiot ochrony obszaru;

w Nadleśnictwie Cybinka – zabiegi czynnej ochrony w  sosnowym borze chrobotkowym (91T0) na Obszarze Natura 2000 PLH 080048 Bory Chrobotkowe koło Bytomca oraz  działania dla ochrony niewielkiego ślimaka lądowego - poczwarówki zwężonej (1014) na obszarze PLH 080015  Ujście Ilanki;

Poczwarówka. Fot.M.Maciantowicz

w Nadleśnictwie Wymiarki - ograniczenie liczebności populacji jenota, szopa pracza, lisa i kuny w celu ochrony głuszca (A108) na obszarze PLB020005 Bory Dolnośląskie;

w Nadleśnictwie Torzym - zachowanie siedlisk chronionych ślimaków lądowych: poczwarówki zwężonej (1014) i poczwarówki jajowatej (1016), poprzez ekstensywne użytkowanie kośne na obszarze PLH080011 Dolina Pliszki . Na tym samym obszarze występują rzadkie chronione nizinne torfowiska zasadowe (7230) dla ochrony których, zaplanowano usunięcie drzew i krzewów;

Durchschnitt (0 Stimmen)

Asset Publisher Asset Publisher