Wydawca treści Wydawca treści

Wyłączanie gruntów z produkcji

Tematyka związana z wyłączaniem gruntów z produkcji leśnej uregulowana została w Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Zgodnie z powyżej wskazaną ustawą, właściwym w sprawie ochrony gruntów leśnych                   (bez względu na formę własności) jest dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej może nastąpić wyłącznie dla gruntów przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Przeznaczenie gruntu wskazane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku - w decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej wydaje dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (z wyjątkiem obszarów parków narodowych).

Osoba ubiegająca się o wydanie ww. decyzji musi posiadać prawo do dysponowania gruntem.

Podpisany wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze działalności Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć osobiście w biurze RDLP w Zielonej Górze lub przesłać elektronicznie na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (ePUAP) lub też pocztą tradycyjną na adres:

ul. Kazimierza Wielkiego 24a

65-950 Zielona Góra

Uwaga!

w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej, do zachowania postaci elektronicznej, wymagane jest opatrzenie pisma (wariantowo): kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (może być złożony przez osobę posiadającą dowód osobisty z warstwą elektroniczną, tzw. e-dowód); a w odniesieniu do organu - również kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią. Wymogów dokumentu elektronicznego nie spełnia dokument podpisany własnoręcznie i zeskanowany.

Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej,  jest zobowiązana uiścić należność i opłaty roczne oraz jednorazowe odszkodowanie  w przypadku dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu (nie dotyczy inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni wyłączenia   do 500 m²  lub wielorodzinnego do 200 m² na każdy lokal).

Decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej należy uzyskać  przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę.

Treść ww. ustawy, niezbędne wzory druków oraz szczegółowa procedura wydawania przez Dyrektora RDLP w Zielonej Górze decyzji w sprawach dotyczących wyłączania gruntów leśnych z produkcji leśnej znajduje się poniżej.

 

Zał. nr IA - Procedura wydawania decyzji dotyczących wyłączania gruntów leśnych z produkcji

Druk nr IB-1 - Wniosek o wyłączenie gruntów leśnych z produkcji

Druk nr IB-2 - Informacja o faktycznym rozpoczęciu wyłączenia gruntów z produkcji +pomniejszenie

Druk nr IB-3 - Informacja o faktycznym rozpoczęciu wyłączenia gruntów

Druk nr IB-4 - Wniosek o pomniejszenie należności

Druk nr IB-5 - Informacja o zbyciu gruntów objętych decyzją

Druk nr IB-6 - Informacja o zmianie danych adresowych

Treść ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych