Asset Publisher Asset Publisher

ZAPYTANIE O CENĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zaprasza do
złożenia oferty na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania posesji
budynku w siedzibie zamawiającego przy ul. Kazimierza Wielkiego 24a w Zielonej
Górze, w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.

 

1. Usługi sprzątania będą realizowane pod wskazanym wyżej adresem w dni robocze - od poniedziałku do piątku, w godz. od 14:00 - max. do godz. 19:30, oraz sprzątanie posesji od godz. 06:00 do godz. 07:00.

2. Całkowita powierzchnia obejmująca sprzątanie wynosi - 1.650,26 m² (w tym 670,91m² płytek typu gres i 979,35 m² parkietów drewnianych), oraz utrzymanie porządku na posesji budynku biurowego -1.089 m².

3. Zakres prac przewidzianych do realizacji określono w zał. nr 1 do ogłoszenia.

4. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić własny sprzęt oraz własne środki czystości.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. Oferta powinna zawierać:

1) datę sporządzenia oferty,

2) dane dotyczące Wykonawcy (firma, adres siedziby, NIP, dane kontaktowe osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, nr telefonu, adres e-mail),

3) cenę – tj. kwotę miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie usługi cyfrowo i słownie (w zł brutto),

4) dane dot. osoby sprzątającej (Wykonawca wskazuje osobę/y do wykonywania prac) oraz zaświadczenia o odbytym przez tą osobę szkoleniu z zakresu

bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) listę firm z terenu m. Zielonej Góry obsługiwanych przez Wykonawcę,

6) podpis.

7. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl w terminie do dnia 08.03.2021r. do godz. 15:00.

8. Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.

9. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do złożenia wyjaśnień do złożonej oferty oraz możliwość prowadzenia dalszych negocjacji w sprawie złożonej oferty.

10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Więcej informacji o w/w zamówieniu można uzyskać pod nr telefonu

601 312 188 lub drogą mailową boguslaw.kunik@zielonagora.lasy.gov.pl

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24a, 65-047 Zielona Góra.

2. Z Inspektorem ochrony danych w RDLP można skontaktować się poprzez e-mail:iod@comp-net.pl

3. Pełna klauzula informacyjna znajduje się na naszej stronie internetowej: https://www.zielonagora.lasy.gov.pl/ochrona-danych-osobowych#.X4aEVuZxc2w

Z poważaniem

Dariusz Miernik

Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

/podpisano elektronicznie/

 

Załącznik do zapytania o cenę z dnia 22.02.2021r

 

I. Zakres prac i czynności do wykonania w ramach codziennej usługi sprzątania:

1. w zakresie czynności sprzątania pomieszczeń biurowych na pięciu kondygnacjach (z wyłączeniem I p.)

1) odkurzanie powierzchni parkietów drewnianych lakierowanych, dywanów (2 szt. po 3x3m ) i mat podłogowych pcv ( ok. 50 szt. ),

2) mycie parkietów i mat podłogowych,

3) ścieranie kurzu z biurek, kontenerów biurkowych, szaf i półek, blatów stołów, urządzeń biurowych, grzejników inst. c.o., włączników oświetlenia i gniazdek elektrycznych, wycieranie szmatką antyseptyczną aparatów telefonicznych, itp. ( ok. 700 szt.),

4) na bieżąco wycieranie dostępnych parapetów okiennych ( ok.400 mb),

5) na bieżąco odkurzanie krzeseł i foteli tapicerowanych ( ok. 300 szt.),

6) na bieżąco wycieranie i mycie stolarki drzwiowej i ościeży do pomieszczeń biurowych systemu „Porta” ( 85 szt. ),

7) opróżnianie koszy na śmieci, pojemników niszczarek i popielniczek ( p. nr 206) oraz pojemników znajdujących się pod zlewozmywakami z równoczesnym wykonywaniem czynności selektywnego gromadzenia odpadów z podziałem na trzy grupy „papier, tektura” , „plastik, drobny metal” i „odpady komunalne zmieszane” z ich umieszczaniem w przeznaczonych do tego pojemnikach, zapewnienie wymiany na bieżąco worków pcv w koszach na śmieci i w niszczarkach,

8) odkażenie środkami dezynfekującymi ogólnodostępnych urządzeń oraz elementów wyposażenia i umeblowania, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń sanitarnych, windy, portierni i sekretariatu,

9) pielęgnacja kwiatów żywych na korytarzach i w sali konferencyjnej nr 510 – 11 szt. tj. podlewanie, nawożenie, usuwanie zeschłych liści, itp.

10) ponadto wyżej wymienione prace wykonywane będą w godzinach 14.00 – 15.00 w obecności pracowników Zamawiającego w pomieszczeniach nr 217, 218, 219, 219A (Wydział Informatyki), nr 202 (serwerownia), nr 315 ( kancelaria tajna), nr 503 (kasa).

2. w zakresie sprzątania łazienek i WC – 12 pomieszczeń

1) mycie środkami czyszczącymi i dezynfekcyjnymi umywalek i baterii umywalkowych,

2) mycie i dezynfekowanie muszli klozetowych i pisuarów,

3) polerowanie luster w łazienkach,

4) opróżnianie koszy analogicznie jak w pom. biurowych,

5) na bieżąco mycie płytek ściennych wodą ze środkiem czyszczącym,

6) na bieżąco uzupełniać w pomieszczeniach sanitarnych odświeżacze powietrza, kostki toaletowe.

3. w zakresie sprzątania pokoi socjalnych i kuchni – 7 pomieszczeń

1) mycie środkami czyszczącymi i dezynfekcyjnymi zlewozmywaków i baterii kranowych,

2) mycie wodą ze środkiem czyszczącym i dezynfekcyjnym blatów kuchennych, szafek i półek,

3) mycie wodą ze środkiem czyszczącym podłóg,

4) opróżnianie koszy analogicznie jak w pom. biurowych,

5) na bieżąco mycie płytek ściennych wodą ze środkiem czyszczącym.

4. w zakresie sprzątania ciągów komunikacyjnych (winda, korytarze, hole, klatka schodowa)

1) zamiatanie korytarzy,

2) mycie wodą ze środkiem czyszczącym płytek podłogowych i cokolików posadzkowych,

3) mycie środkami czyszczącymi i dezynfekcyjnymi ścian i podłogi w windzie osobowej,

4) mycie środkami czyszczącymi i dezynfekcyjnymi poręczy w ciągu biegów schodowych klatki schodowej,

5) mycie na bieżąco ram okiennych w fasadzie przeszklonej klatki schodowej,

6) mycie środkami czyszczącymi i dezynfekcyjnymi przegród przeciwpożarowych aluminiowych przeszklonych (11 szt. o powierzchni ok. 72 m² ).

5. w zakresie sprzątania posesji budynku biurowego

1) zamiatanie i utrzymanie w czystości całego terenu posesji utwardzonego kostką granitową oraz chodnika przynależnego do budynku od strony ul. Kazimierza Wielkiego oraz przyległej posesji nr 24,

2) sprzątanie, pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych, w tym koszenie trawnika o pow. 80 m² - 4 razy w roku (wraz z utylizacją trawy we własnym zakresie), oraz podlewanie (w razie potrzeby codziennie) klombu z nasadzonymi kwiatami - o średnicy 4 m z ujęcia wody nieodpłatnie udostępnionego przez Zlecającego,

3) opróżnianie koszy zewnętrznych – 2 szt.,

4) na bieżąco usuwanie liści z całego terenu objętego zamówieniem (wraz z utylizacją liści we własnym zakresie),

5) na bieżąco odśnieżanie z posypywaniem piaskiem i solą drogową terenu jak wymieniono pkt 1 (czynność w razie koniczności powtarzalna w ciągu jednego dnia roboczego w zależności od panujących warunków atmosferycznych),

6) na bieżąco usuwanie chwastów i dwukrotne w sezonie wegetacyjnym, wykonanie chemicznego zwalczania chwastów przy pomocy herbicydu zarejestrowanego dla leśnictwa i posiadającego ważne zezwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania wydane przez Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi.

II. Zakres prac do wykonania w uzgodnieniu ze Zlecającym w miarę potrzeb:

1) mycie drzwi wejściowych do budynku biurowego, szyb w holu wejściowym przy

portierni – 1 raz w tygodniu,

2) mycie naczyń po naradach i konferencjach organizowanych przez Zleceniodawcę – przewidywana częstotliwość nie częściej niż 1 raz w tygodniu dla max. 20 osób,

3) pastowanie podłóg drewnianych – 1 raz w miesiącu,

4) mycie i dezynfekcja lodówek i kuchenek mikrofalowych – 1 raz w miesiącu,

5) mycie okien ( ok. 370 m² ) oraz przeszklenia (dwustronnie) fasady klatki schodowej (ok. 40 m² ) – 2 razy w roku,

6) czyszczenie na mokro dywanów ( 2 szt.- 3 x 3 m) – 1 raz w roku.

Uwagi końcowe :

Rodzaje stosowanych środków do mycia, czyszczenia i dezynfekcji należy dostosować do rodzaju powierzchni (drewno, metal, szkło, plastik itp.), aby nie doszło do zniszczenia mytych i dezynfekowanych powierzchni.

Wykonawca zapewnia własny sprzęt, narzędzia oraz środki czystości i płyny dezynfekujące do wykonania w/w zakresu obowiązków, w tym również materiały takie jak: worki do koszy na śmieci, kostki WC do muszli klozetowych i pisuarów, odświeżacze powietrza do łazienek, piasek i sól drogowa do zimowego utrzymania posesji.

Zamawiający zapewnia nieodpłatnie dla personelu sprzątającego Wykonawcy

pomieszczenie szatni wraz z szafkami ubraniowymi oraz pomieszczenie socjalne.

 

Durchschnitt (0 Stimmen)

ZAPYTANIE O CENĘ

ZAPYTANIE O CENĘ

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)

II przetarg na sprzedaż samochodu

RDLP w Zielonej Górze ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu Citroena C4.

Do pobrania:

Zał. 1 (link)

Zał. 2 (link)

Durchschnitt (0 Stimmen)

Przetarg na sprzedaż środków trwałych

RDLP w Zielonej Górze ogłasza przetarg na sprzedaż środków trwałych.

 

Durchschnitt (0 Stimmen)

Öffentliche Aufträge

Zamówienia publiczne realizowane przez jednostki RDLP w Zielonej Górze.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (Staatsforstwirtschaft Staatsforste) ist verpflichtet, die Vorschriften des Gesetzes über die öffentliche Vergabe zu beachten.
Auf entsprechenden Verwaltungsebenen (Generaldirektion, regionale Direktionen, Forstbezirke und Betriebe) können sich bestimmte Dienstleistungsgruppen, Lieferungen, Bauarbeiten und andere Leistungen konzentrieren.
Auf jeder von diesen Ebenen erfolgen die Verfahren im Bereich öffentlicher Vergabe.
Aktuelles über öffentliche Vergabe entnehmen Sie dem Informationsbericht der Staatsforste LP.

 

Durchschnitt (0 Stimmen)